ادارات، نهاد ها و دستگاه های اجرایی شهرستان اهواز

نام اداره/شرکت
تلفن دفتر
تلفنخانه
نمابر

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهواز
۲۹۲۵۸۴۸

۲۹۲۵۹۳۵

مدیریت جهاد کشاورزی اهواز
۳۳۵۲۸۰۰
۳۳۵۲۸۰۱
۳۳۵۲۸۰۱

اداره منابع طبیعی شهرستان اهواز
۳۳۵۸۷۰۰

۳۳۵۸۶۰۰

شبکه  دامپزشکی شهرستان اهواز
۳۳۶۹۱۲۰-۲۱

۳۳۶۹۱۱۹

مرکز آموزش فنی و حرفه ای   شماره یک اهواز
۲۲۸۴۰۵۳
۲۲۷۲۲۳۰
۲۲۷۲۲۳۲

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره دو اهواز
۴۴۴۰۵۴۲

۴۴۴۰۵۶۴

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره سه (خوارزمی)
۳۳۷۷۴۹۴
۳۳۸۱۷۱۳
۳۳۷۷۴۹۵

مرکز آموزش فنی و حرفه ای   شماره ۴ (آموزش خواهران)
۲۲۸۰۴۰۹
۲۲۷۲۲۲۸-۹
۲۲۸۰۴۰۹

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۵ (امام هادی)
۳۳۹۳۹۱۴

اداره راه و ترابری شهرستان اهواز
۲۲۸۲۲۳۸
۲۲۸۲۲۳۹
۲۲۷۶۸۲۲

اداره بهزیستی شهرستان اهواز
۳۷۸۹۷۹۸
۳۷۸۹۹۰۱  ۳۷۸۹۸۰۱
۳۷۸۹۷۹۸

اداره  پست شهرستان اهواز
۳۳۶۷۲۹۴
۳۳۳۲۷۰۱-۳
۳۳۶۶۰۰۳

اداره  ثبت احوال شهرستان اهواز
۳۳۶۰۲۶۰
۳۳۳۵۴۲۴
۳۳۶۷۹۴۴

اداره ثبت اسناد واملاک اهواز
۳۳۶۷۹۴۴
۳۳۳۹۱۲۲  ۳۳۳۴۰۴۹  ۳۳۳۵۰۸۷
۳۳۶۰۰۹۸

اداره  آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز
۳۳۳۵۰۴۶
۳۳۳۵۰۵۱ ۳۳۳۲۲۱۸
۳۳۶۶۳۲۶

اداره  آموزش و پرورش ناحیه دو اهواز
۴۴۴۰۳۰۰
۴۴۳۵۶۹۸   ۴۴۴۱۰۸۱ ۴۴۴۲۵۸۹
۴۴۴۰۳۰۰   ۴۴۴۸۶۰۵  ۴۴۴۱۰۷۰

اداره  آموزش و پرورش ناحیه سه اهواز
۵۵۲۱۴۰۱
۵۵۲۴۰۰۱-۴
۵۵۱۱۱۷۸

اداره  آموزش و پرورش ناحیه چهار اهواز
۳۳۶۷۵۹۰
۳۳۶۳۲۵۷- ۹
۳۳۶۴۰۳۵

اداره نهضت سواد آموزی اهواز
۲۲۵۰۷۰۱

۲۲۵۰۷۰۱

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اهواز
۳۷۶۴۴۰۲

۳۷۶۴۴۰۵

بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه یک اهواز
۳۳۶۲۱۱۱
۳۳۶۲۲۵۰ ۳۳۶۱۹۲۸
۳۳۳۱۱۴۸

بنیادشهید و امور ایثارگران منطقه دو  اهواز
۵۵۴۷۸۲۰
۵۵۴۳۸۱۷-۱۹
۵۵۴۳۰۵۴

کمیته  امداد امام خمینی (ره) منطقه یک
۳۷۷۵۴۵۳

۳۷۹۲۳۰۰

کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه دو
۲۹۲۴۰۲۰  ۲۲۳۹۵۴۵
۲۹۲۳۵۸۱
۲۹۲۳۵۸۱

کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه سه
۳۷۲۹۶۱۲

۳۷۲۹۶۱۳

مرکز بهداشت غرب اهواز
۳۷۸۰۴۳۲
۳۷۷۱۳۴۵
۳۷۷۱۳۴۵

مرکز بهداشت شرق اهواز
۲۲۲۷۸۰۰
۲۲۱۵۶۳۳-۶
۲۲۲۱۲۱۲

مدیریت مخابرات اهواز
۳۳۶۲۲۱۱

۳۳۶۳۳۶۶

اداره  گاز شهرستان اهواز
۳۳۳۶۰۱۰

۳۳۶۶۶۱۵

اداره تعاون روستایی اهواز
۳۹۲۵۰۶۳
۳۹۲۵۰۶۹
۳۹۲۵۰۷۲

اداره تعاون اهواز
۳۳۶۸۳۶۱-۲

۳۳۶۸۳۶۱

اداره مسکن و شهرسازی شهرستان اهواز
۳۳۳۲۳۴۶-۸

۳۳۳۲۲۹۰

اداره  آبفای روستایی شهرستان  اهواز
۳۳۳۷۷۵۷
۳۳۳۶۷۵۵
۳۳۳۱۲۷۷

نهاد کتابخانه های عمومی اهواز
۳۷۳۱۱۸۱
۳۳۶۵۲۴۴
۳۷۳۱۱۸۰

نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه اهواز
۲۲۳۲۴۲۵

۲۲۰۲۵۷۷

اداره محیط زیست اهواز

۳۷۳۷۳۶۷

نمایندگی نوسازی مدارس اهواز
۳۳۵۳۵۷۵

مدیریت هلال احمر اهواز
۳۳۳۲۴۰۷
۳۳۳۴۰۸۱-۵
۳۳۳۲۴۰۷

شرکت توزیع نیروی برق اهواز
۳۳۸۲۸۷۰-۱
۳۳۸۲۸۶۳-۷
۳۳۸۲۸۷۱

شرکت آبفای اهواز
۳۳۸۳۹۸۳
۳۳۸۶۶۵۸
۳۳۸۶۶۸۷  ۳۳۸۹۶۰۸

پخش فراورده های نفتی – ناحیه مرکزی اهواز
۲۲۶۴۶۶۴

۲۲۶۴۶۶۳

شهرداری اهواز
۳۳۳۲۰۸۹
۳۳۳۵۰۷۶ – ۹
۳۳۳۲۲۷۸

شهرداری منطقه یک اهواز
۵۵۱۱۱۹۸
۵۵۱۱۱۹۴,۶
۵۵۱۱۱۹۷

شهرداری منطقه دو اهواز
۳۷۷۵۸۸۰
۳۷۷۷۰۷۴,۶
۳۷۸۳۴۰۸

شهرداری منطقه سه اهواز
۴۴۸۶۱۳۲
۴۴۸۶۱۲۷-۸
۴۴۸۶۱۳۱

شهرداری منطقه چهار اهواز
۳۷۳۷۰۲۸

۳۷۳۷۰۱۱

شهرداری منطقه پنج اهواز
۵۵۵۱۱۲۰
۵۵۵۰۵۷۰
۵۵۵۵۴۵۲  ۵۵۵۱۱۱۹

شهرداری منطقه شش اهواز
۳۳۹۷۲۰۲
۳۳۹۹۵۵۵,۶
۳۳۹۷۲۰۳

شهرداری منطقه هفت اهواز
۲۲۵۶۳۹۱
۲۲۵۶۳۹۴-۵
۲۲۵۶۳۹۲

شهرداری  منطقه هشت اهواز
۲۲۸۸۸۸۸
۲۲۷۳۳۷۱
۲۲۸۱۵۶۰

دانشگاه شهید چمران اهواز
۳۳۳۲۰۴۱  ۳۳۶۷۵۰۶
۳۳۳۰۰۱۰ – ۱۹
۳۳۳۲۰۴۴

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
۳۳۳۹۰۹۲
۳۳۶۷۵۴۳ – ۵۰
۳۳۳۵۲۰۰

دانشگاه  پیام نور اهواز
۳۳۲۹۹۶۰
۳۳۲۹۹۶۲-۸
۳۳۲۹۹۶۱