تماس با فرمانداری اهواز

فرمانداری شهرستان اهواز
آدرس : خیابان فلسطین، نبش خیابان شهید دکتر فاطمی
تلفن: ۱۳-۳۳۳۳۷۰۱۲
نمابر: ۳۳۳۶۱۷۳۶
سامانه پیامک: ۵۰۰۰۲۶۱۱
پست الکترونیک:  ahvaz@ostan-kz.gov.ir