جغرافیا و جمعیت

جایگاه جغرافیایی و جمعیتی شهرستان اهواز
 
استان خوزستان درجنوب غربی ایران اسلامی و درجایگاهی استراژیک واقع شده است که از غرب با کشور عراق از شمال با استان ایلام از شرق با استانهای  چهار محل و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد و از جنوب با آبهای خلیج همیشگی فارس هم مرز است .
شهرستان اهواز مرکز استان خوزستان و بزرگترین شهرستان استان خوزستان است و فاصله آن با دورترین شهر خوزستان درشمال شرق ۲۷۶ کیلومتر (ایذه) و نزدیکترین آن ۳۰ کیلومتر (حمیدیه درغرب اهواز) است . ارتفاع این شهرستان از سطح دریا ۱۲ متر است .
 
موقعیت طول و عرض جغرافیایی اهواز
 

عرض جغرافیایی شمالی

حداقل
حداکثر

دقیقه
درجه
دقیقه
درجه

۵۴
۳۰
۷
۳۱

 

طول جغرافیایی شرقی

حداقل
حداکثر

دقیقه
درجه
دقیقه
درجه

۲
۴۸
۴۱
۴۸

 
شهرستان اهواز بزرگترین شهرستان استان از نظر وسعت است و همچنین این شهرستان با جمعیت ۱۲۰۲۹۱۲ نفر ۵/۲۶ درصد  از جمعیت استان خوزستان را به خود اختصاص داده است .
 
جمعیت اهواز به تفکیک نقاط شهری و روستایی

جمعیت شهرستان
نفر
درصد از جمعیت شهرستان
درصد از کل جمعیت استان

۱۲۰۲۹۱۲

۵۴/۲۶ %

ساکن در نقاط شهری
۱۰۹۸۲۵۱
۲۹/۹۱ %
۲۳/۲۴ %

ساکن در نقاط روستایی
۱۰۴۶۶۱
۷۰/۸ %
۳۱/۲ %

 
 
 
 
جدول جمعیت شهرها

 
شهرستان اهواز
شهر اهواز
شهر الهایی

جمعیت ( نفر )
۱۲۰۲۹۱۲
۱۰۹۱۹۸۲
۶۲۶۹