شرایط اقلیمی

وضعیت آب وهوایی
 
هوای شهرستان اهواز خشک وگرمسیری است  تابستانهای گرم و طولانی و زمستانهای معتدل و کوتاه دارد . متوسط درجه حرارت در دوره گرما که از اردیبهشت ماه آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه دارد حدود ۳۱/۲ درجه سانتیگراد و حداکثر آن گاهی به بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد نیز می رسد . در طول زمستان متوسط درجه حرارت ۱۴/۹درجه سانتیگراد و حداقل آن بندرت ممکن است به زیرصفر برسد . متوسط بارندگی سالیانه در این شهرستان حدود ۲۶۶ میلیمتر و دوره بارندگی معمولا بین مهر تا اردیبهشت ماه است .
در سالهای اخیر تغییرات جریانهای هوایی بویژه در مواقع خشکسالی موجب بروز طوفان و گرد و غبار در این شهرستان شده است که عمدتا برخاسته از کشورهای همسایه نظیر عربستان و عراق است .