فرمانداران پیشین اهواز

لیست فرمانداران و سرپرستان فرمانداری شهرستان اهواز از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون

 

نام و نام خانوادگی                تاریخ مسئولیت سمت
شروع خاتمه
آقای اصغر ابراهیمی فرماندار اهواز
آقای آذرمگین سرپرست
آقای محمدحسین کیانی ۵/۶/۵۸ ۲۳/۱/۵۹ فرماندار
آقای علی اکبر نصیری ۲۴/۱/۵۹ ۲/۹/۵۹ سرپرست
آقای محمدرضا شریف نیا ۳/۹/۵۹ ۱۴/۸/۶۲ فرماندار
آقای زین العابدین جنتی جهرمی ۱۵/۸/۶۲ ۱/۷/۶۳ سرپرست
آقای علم الهدی ۲/۷/۶۳ ۱۳/۱۲/۶۳ کفیل
آقای محمدجواد محمدی زاده ۱۴/۱۲/۶۳ ۲۶/۹/۶۶ فرماندار
آقای جعفر بلالی ۲۷/۹/۶۶ ۲۱/۱۰/۶۶ کفیل
آقای محمدجعفر بیگدلی ۲۲/۱۰/۶۶ ۷/۱/۶۷ فرماندار
آقای عباس بذرافکن ۸/۱/۶۷ ۲۲/۸/۶۷ سرپرست
آقای مهرداد عظیمی ۲۳/۸/۶۷ ۱/۳/۶۹ فرماندار
آقای نعیم مجدم ۲/۳/۶۹ ۱۸/۴/۶۹ کفیل
آقای جعفر نوری موسی ۱۹/۴/۶۹ ۱۲/۴/۷۵ فرماندار
آقای ایرج چاآخوری ۱۳/۴/۷۵ ۲۹/۸/۷۵ سرپرست
آقای احمد علاقمند ۳۰/۸/۷۵ ۲۳/۵/۷۷ فرماندار
آقای جوانشیر کدخداپور ۲۴/۵/۷۷ ۱۶/۶/۷۸ فرماندار
آقای تقی علی اکبرزاده ۲۲/۷/۷۸ ۱۳/۲/۸۰ سرپرست
آقای حمید رضائیان ۱۴/۲/۸۰ ۴/۷/۸۰ فرماندار
آقای حبیب آصفی ۵/۷/۸۰ ۹/۹/۸۱ سرپرست
آقای محمدجعفر صرامی ۱۰/۹/۸۱ ۲۰/۱/۸۵ فرماندار
آقای عبدالعزیز فدعمی ۲۱/۱/۸۵ ۱/۲/۹۳ فرماندار
آقای اسماعیل ارزانی بیرگانی ۲/۲/۹۳ ۲۰/۱۲/۹۵ فرماندار
آقای نبی اله خون میرزائی ۲۱/۱۲/۹۵ ۹۷/۴/۳ سرپرست
آقای جمال عالمی نیسی ۹۷/۴/۴ ۱۴۰۰/۹/۱ فرماندار اهواز
آقای مسعود فلاحی ۱۴۰۰/۹/۱ ۱۴۰۱/۵/۲ فرماندار اهواز
  آقای سید احمد موالی زاده ۱۴۰۱/۶/۱۴ سرپرست فرمانداری اهواز