اصلاحیه/روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز منتشرکرد:اسامی و کدهای نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز

اصلاحیه/به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز ﺍﺳﺎﻣﻲ و کدهای ﻧﺎﻣﺰﺩهای ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
 
– ۱ خانم مریم ابریشم کار مشهور به دکتر ابریشم کار فرزند قنبرعلى کد نامزد ۱۲۱۴
– ۲ آقای محمد ابولیان مشهور به نوروزی فرزند غیظان کد نامزد ۱۲۱۵
– ۳ آقای سیدحبیب احمدپور مشهور به احمدپوری یا سید احمدی فرزند سیدخدارحم کد نامزد ۱۲۱۶
– ۴ خانم سیما احمدپوری فرزند سیدظهراب کد نامزد ۱۲۱۷
– ۵ آقای شهرام احمدی فرزند عجم کد نامزد ۱۲۱۹
– ۶ آقای محمدعلی احمدی فرزند پنجیکى کد نامزد ۱۲۲۱
– ۷ خانم فرخنده احمدی بابادی فرزند اصلان کد نامزد ۱۲۲۴
– ۸ آقای محمدرضا احمدی بلوطکی فرزند داود کد نامزد ۱۲۲۵
– ۹ آقای امیرعباس احمدی جوان مشهور به امیر عباس جوان ، امیرعباس احمدی، عباس احمدی فرزندعلی
بابا کد نامزد ۱۲۲۶
– ۱۰ آقای علی احمدی محجوب فرزند حریب کد نامزد ۱۲۲۷
– ۱۱ آقای علی اصغر احمدی نبی فرزند الیاس کد نامزد ۱۲۲۸
– ۱۲ آقای امراله احمدی نیا فرزند شاقلی کد نامزد ۱۲۲۹
– ۱۳ آقای فرشاد اخترشمس فرزند سبزوار کد نامزد ۱۲۴۱
– ۱۴ آقای میثم اختیار فرزند على کد نامزد ۱۲۴۲
– ۱۵ خانم نازنین ادهم فرزند داریوش کد نامزد ۱۲۴۵
– ۱۶ آقای بیژن ارزانی بیرگانی مشهور به بیرگانى فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۲۴۷
– ۱۷ آقای پرویز ارزانی بیرگانی فرزند هفت دران کد نامزد ۱۲۴۸
– ۱۸ خانم پروین ارزانی بیرگانی فرزند عالی خون کد نامزد ۱۲۴۹
– ۱۹ خانم راشین ارسطو فرزند جمشید کد نامزد ۱۲۵۱
– ۲۰ آقای داریوش آرمات مشهور به آرمان فرزند ماندنی کد نامزد ۱۲۵۲
– ۲۱ آقای شعبان آزادی فرزند نادر قلى کد نامزد ۱۲۵۴
– ۲۲ آقای فریدون اسداللهی فرزند رجب کد نامزد ۱۲۵۷
– ۲۳ آقای صابر اسدپور فرزند حسن کد نامزد ۱۲۵۸
– ۲۴ آقای مجید اسدی فرزند جمعه کد نامزد ۱۲۵۹
– ۲۵ آقای یونس اسفندیاری نژاد مشهور به یونس اسفندیاری فرزند محمد کد نامزد ۱۲۶۱
– ۲۶ خانم خدیجه اسکندری فرزند مهر على کد نامزد ۱۲۶۲
– ۲۷ خانم عاطفه اسماعیلی منش فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۲۶۴
– ۲۸ آقای برات اسیوند فرزند حبیب الله کد نامزد ۱۲۶۵
– ۲۹ آقای رستم اشرف پوربیرگانی فرزند مشهدی رضاقلى کد نامزد ۱۲۶۷
– ۳۰ آقای مهدی اشرفی بیرگانی مشهور به عزیز فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۶۸
– ۳۱ آقای شاهین اشکفتکی مشهور به سعید بیاتى طرفى_سعید طرفى فرزند بهلول کد نامزد ۱۲۶۹
– ۳۲ آقای امیر اعصامی مشهور به نسیم فرزند ناصر کد نامزد ۱۲۷۴
– ۳۳ آقای رحیم افرند فرزند نادعلى کد نامزد ۱۲۷۵
– ۳۴ خانم فریبا افشاری زاده مشهور به افشار فرزند رحمن کد نامزد ۱۲۷۶
– ۳۵ آقای نصراله افشون فرزند رمضان کد نامزد ۱۲۷۹
– ۳۶ آقای قدرت اله افضلی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۲۸۱
– ۳۷ آقای علی آقائی فرزند ولى کد نامزد ۱۲۸۲
– ۳۸ آقای غلامحسین آقاجری فرزند علی کد نامزد ۱۲۸۴
– ۳۹ خانم ابتسام الباجی فرزند قاسم کد نامزد ۱۲۸۵
– ۴۰ آقای سیدعبدالحسین البوشوکه مشهور به سیدحسین فرزند سیدهاشم کد نامزد ۱۲۸۷
– ۴۱ آقای سیدمهدی البوشوکه مشهور به سید کاظم فرزند سید صالح کد نامزد ۱۲۹۱
– ۴۲ آقای عباس البوغبیش فرزند غضبان کد نامزد ۱۲۹۲
– ۴۳ آقای علی آل خمیس فرزند عبد کد نامزد ۱۲۹۴
– ۴۴ آقای اسماعیل الماسی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۹۵
– ۴۵ آقای میلاد آلنگ فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۲۹۶
– ۴۶ آقای خالد الهائی فرزند حسن کد نامزد ۱۲۹۷
– ۴۷ آقای غلامحسین الهائی مشهور به سعید فرزند حتوت کد نامزد ۱۲۹۸
– ۴۸ آقای اسمعیل امامی مشهور به اسماعیل فرزند بیژن کد نامزد ۱۴۱۲
– ۴۹ آقای محمدرضا امانی بنی فرزند حسن کد نامزد ۱۴۱۵
– ۵۰ آقای امیر امیرکیا فرزند یونس کد نامزد ۱۴۱۶
– ۵۱ خانم سلیمه امیرنیا مشهور به امیری فرزند عبدالامیر کد نامزد ۱۴۱۷
– ۵۲ آقای افشین امیری مشهور به افشین کمایى فرزند رمضان کد نامزد ۱۴۱۸
– ۵۳ آقای امین امیری فرزند نوذر کد نامزد ۱۴۱۹
– ۵۴ آقای قدرت الله امیری فرزند نصرالله کد نامزد ۱۴۲۱
– ۵۵ آقای محمدامین امینی مشهور به مهندس امین فرزند منصور کد نامزد ۱۴۲۴
– ۵۶ آقای ناصر امینی نژاد مشهور به امینى نژاد (سواری) فرزند گودرز کد نامزد ۱۴۲۵
– ۵۷ آقای رزاق انصوری سواری فرزند جبار کد نامزد ۱۴۲۷
– ۵۸ آقای هادی اهوازیان فرزند ناصر کد نامزد ۱۴۲۸
– ۵۹ آقای محمدرضا ایزدی فرزند حیدر کد نامزد ۱۴۲۹
– ۶۰ آقای احمد ایزدیان فرزند محمد کد نامزد ۱۴۴۱
– ۶۱ آقای شهرام بابااحمدی رضائی مشهور به رضایى فرزند سیف اله کد نامزد ۱۴۴۲
– ۶۲ آقای مهران باباپور مشهور به حاج مهران باباپور فرزند خانلرخان کد نامزد ۱۴۴۵
– ۶۳ آقای زمان بابادی شوراب فرزند مهدی کد نامزد ۱۴۴۶
– ۶۴ آقای مهدی باجی مشهور به کعبی الباجى فرزند مجید کد نامزد ۱۴۴۷
– ۶۵ آقای مهدی باجی حامی مشهور به مهدی باجى – مهدی الباجى فرزند شویخ کد نامزد ۱۴۴۸
– ۶۶ آقای سیاوش باران وند مشهور به بارانى منجزی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۴۴۹
– ۶۷ آقای امیر باغنده فرزند خداداد کد نامزد ۱۴۵۱
– ۶۸ آقای شهرام باقری فرزند ولی کد نامزد ۱۴۵۲
– ۶۹ خانم معصومه باقری فرزند موسى کد نامزد ۱۴۵۴
– ۷۰ آقای احمد باورساد فرزند على جان کد نامزد ۱۴۵۷
– ۷۱ آقای خسرو باورساد فرزند نجات على کد نامزد ۱۴۵۸
– ۷۲ آقای سامی باوی فرزند ثامر کد نامزد ۱۴۵۹
– ۷۳ آقای هانی بایمانی فرزند شهرام کد نامزد ۱۴۶۲
– ۷۴ آقای سیامک بختیاری فرزند محمد کد نامزد ۱۴۶۴
– ۷۵ آقای محمد بخشی مشهور به گروه آسماری فرزند پرویز کد نامزد ۱۴۶۵
– ۷۶ آقای زاهد بدری فرزند خلف کد نامزد ۱۴۶۷
– ۷۷ آقای حسین بدری حاجیور فرزند الله مراد کد نامزد ۱۴۶۸
– ۷۸ آقای رضا بدری حاجی ور مشهور به بدری بابادی فرزند نورمحمد کد نامزد ۱۴۶۹
– ۷۹ خانم معصومه بدوان فرزند چلوب کد نامزد ۱۴۷۱
– ۸۰ آقای اسفندیار براتی مشهور به اصلان فرزند راه علی کد نامزد ۱۴۷۲
– ۸۱ آقای عظیم براتی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۴۷۴
– ۸۲ آقای قدیر براتی مشهور به غدیر براتى فرزند مرتضی کد نامزد ۱۴۷۵
– ۸۳ آقای رضا بره پور فرزند عبدالحسن کد نامزد ۱۴۷۶
– ۸۴ آقای یاسر بروایه مشهور به صرخه فرزند غلامعلى کد نامزد ۱۴۷۸
– ۸۵ آقای حمزه برومی فرزند عباس کد نامزد ۱۴۷۹
– ۸۶ آقای محمدمهدی بزرگی فرزند على کد نامزد ۱۴۸۲
– ۸۷ آقای جاسم بطرانی مشهور به ساعدی فرزند عبدالساده کد نامزد ۱۴۸۵
– ۸۸ آقای عبدالکاظم بعاجی مشهور به امیر فرزند محمد کد نامزد ۱۴۸۶
– ۸۹ آقای یوسف بعاجی مشهور به الباجى فرزند عبداله کد نامزد ۱۴۸۷
– ۹۰ آقای مهدی بلدی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۸۹
– ۹۱ آقای حسن بلیش میاحی مشهور به حسن میاحى فرزند رمضان کد نامزد ۱۴۹۱
– ۹۲ آقای قدرت اله بناری فرزند لطف اله کد نامزد ۱۴۹۲
– ۹۳ آقای علی بن یاسین مشهور به بالدی فرزند طعیمه کد نامزد ۱۴۹۴
– ۹۴ آقای قادر بنی تمیم فرزند حسن کد نامزد ۱۴۹۵
– ۹۵ آقای محمدرضا بنی تمیمی فرزند فالح کد نامزد ۱۴۹۷
– ۹۶ آقای خلیل بنی خاندان مشهور به هلالى فرزند کریم کد نامزد ۱۴۹۸
– ۹۷ خانم انیسه بنی طرفی فرزند عبدالصاحب کد نامزد ۱۵۱۴
– ۹۸ آقای سهراب بهداروندزاده فرزند على شیر کد نامزد ۱۵۱۶
– ۹۹ خانم سمیه بهرامی فرزند نوراله کد نامزد ۱۵۱۷
– ۱۰۰ آقای پرویز بهروز فرزند اسکندر کد نامزد ۱۵۱۸
– ۱۰۱ آقای علی بهمئی فرزند مصطفى کد نامزد ۱۵۲۱
– ۱۰۲ آقای داریوش بهنام فر مشهور به على فرزند محمد کد نامزد ۱۵۲۴
– ۱۰۳ آقای محمد بهوند فرزند على کد نامزد ۱۵۲۵
– ۱۰۴ خانم میترا بوری فرزند جعفر کد نامزد ۱۵۲۶
– ۱۰۵ آقای محمدرضا بیات فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۵۲۷
– ۱۰۶ آقای عبدالرضا بیت سیاح فرزند هرمز کد نامزد ۱۵۲۸
– ۱۰۷ خانم آسیه بیرانوند فرزند فرج علی کد نامزد ۱۵۲۹
– ۱۰۸ آقای زاهد پادبان مشهور به خواجه امیری فرزند خنجر کد نامزد ۱۵۴۱
– ۱۰۹ آقای عباس پارسای صدیق فرزند عزیزاله کد نامزد ۱۵۴۲
– ۱۱۰ آقای افشین پرویزی فرزند سلطانعلی کد نامزد ۱۵۴۵
– ۱۱۱ آقای حمید پروین فرزند ستار کد نامزد ۱۵۴۶
– ۱۱۲ آقای شادمان پوراحمدی فرزند تیمور کد نامزد ۱۵۴۸
– ۱۱۳ آقای فتح اله پورحسن فرزند محمود کد نامزد ۱۵۴۹
– ۱۱۴ آقای سجاد پورسلطان فرزند هوشنگ کد نامزد ۱۵۵۱
– ۱۱۵ خانم فریده پورسیاحی فرزند قاسم کد نامزد ۱۵۵۲
– ۱۱۶ آقای علی پورسیدی مشهور به سواری فرزند جبار کد نامزد ۱۵۵۴
– ۱۱۷ آقای محسن پیروزاده فرزند نوراله کد نامزد ۱۵۵۶
– ۱۱۸ آقای فاضل تابع معتوقی مشهور به جابری (معتوقى) فرزند کنعان کد نامزد ۱۵۵۷
– ۱۱۹ آقای شاهین تذرو فرزند ناصر کد نامزد ۱۵۵۸
– ۱۲۰ آقای محسن ترابی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۵۹
– ۱۲۱ خانم فاطمه ترکاشوند فرزند اکبر کد نامزد ۱۵۶۱
– ۱۲۲ خانم افسانه تقی زاده دزفولی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۵۶۲
– ۱۲۳ آقای احمد جادری مشهور به مهندس جادری فرزند جاسم کد نامزد ۱۵۶۵
– ۱۲۴ خانم منیژه جاسم نژاد مشهور به جاسمى زرگانى(نسرین) فرزند جبار کد نامزد ۱۵۶۷
– ۱۲۵ خانم زینب جاسمی زرگانی مشهور به جاسمى زرگانى(مولا) فرزند عبدالزهرا کد نامزد ۱۵۶۸
– ۱۲۶ خانم فرزانه جباری فرزند حسین کد نامزد ۱۵۷۱
– ۱۲۷ آقای مسعود جدیدزاده فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۵۷۴
– ۱۲۸ آقای محمد جرجران فرزند محمود کد نامزد ۱۵۷۵
– ۱۲۹ آقای سهند جرفی فرزند ناظم کد نامزد ۱۵۷۶
– ۱۳۰ آقای عباسعلی جرفی مشهور به میاحى فرزند رسن کد نامزد ۱۵۷۸
– ۱۳۱ آقای جمال جعفرآقائی مشهور به آقایى فرزند رضا کد نامزد ۱۵۷۹
– ۱۳۲ خانم افسانه جعفری فرزند مرتضى کد نامزد ۱۵۸۱
– ۱۳۳ آقای عبدالرضا جعفری مشهور به شریفى فرزند قاسم کد نامزد ۱۵۸۲
– ۱۳۴ آقای محمد جعفری فرزند سیروس کد نامزد ۱۵۸۴
– ۱۳۵ آقای مهراب جلالیان لرکی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۵۸۵
– ۱۳۶ خانم اکرم جلیلی فرزند حاجت مراد کد نامزد ۱۵۸۶
– ۱۳۷ خانم سمیرا جلیلی فرزند داراب کد نامزد ۱۵۸۷
– ۱۳۸ آقای منصور جلیلی مهر فرزند حیدر قلى کد نامزد ۱۵۸۹
– ۱۳۹ آقای مازیار جهان بخشی فرزند خسرو کد نامزد ۱۵۹۲
– ۱۴۰ آقای عیسی جهانتابی نژاد فرزند عروج على کد نامزد ۱۵۹۴
– ۱۴۱ آقای مصطفی جهانگیرفر فرزند محمود کد نامزد ۱۵۹۵
– ۱۴۲ آقای الله مراد جهانگیری مشهور به جهانگیری بابادی فرزند ویس مراد کد نامزد ۱۵۹۶
– ۱۴۳ آقای منوچهر جوانمردی فرزند ابوالفتح کد نامزد ۱۵۹۷
– ۱۴۴ آقای شهرام چراغی فرزند سیاوش کد نامزد ۱۵۹۸
– ۱۴۵ خانم صبا چراغی فرزند هوشنگ کد نامزد ۱۶۱۲
– ۱۴۶ آقای مجید چراغی مشهور به لر بختیاری فرزند خدارحم کد نامزد ۱۶۱۴
– ۱۴۷ آقای یعقوب چلداوی فرزند عبدالرضا کد نامزد ۱۶۱۷
– ۱۴۸ آقای حسین چهارلنگ فرزند محمد کد نامزد ۱۶۱۸
– ۱۴۹ خانم مینا چهارلنگ مهرعلی پور فرزند روزعلى کد نامزد ۱۶۱۹
– ۱۵۰ آقای فتح اله حاجتی فرزند عبداله کد نامزد ۱۶۲۴
– ۱۵۱ آقای نیما حاجی پور فرزند عباس کد نامزد ۱۶۲۵
– ۱۵۲ آقای مجتبی حاجی زاده فرزند مصطفی کد نامزد ۱۶۲۶
– ۱۵۳ آقای علی مراد حافظی مشهور به مهندس حافظى فرزند شاهمراد کد نامزد ۱۶۲۷
– ۱۵۴ آقای رحیم حبیب الهی مشهور به حبیبی محمودی فرزند فرامرز کد نامزد ۱۶۲۸
– ۱۵۵ خانم فروزان حبیبی فرزند غلام شاه کد نامزد ۱۶۲۹
– ۱۵۶ آقای علی حردانی فرزند هامل کد نامزد ۱۶۴۲
– ۱۵۷ آقای حسین حزباوی فرزند کاظم کد نامزد ۱۶۴۶
– ۱۵۸ آقای علی حزباوی مشهور به شمخى فرزند فنیان کد نامزد ۱۶۴۷
– ۱۵۹ آقای قاسم حزباوی فرزند عبد کد نامزد ۱۶۴۸
– ۱۶۰ آقای داریوش حسام پور فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۶۴۹
– ۱۶۱ آقای سیدحمید حسن زاده فرزند سید اسمعیل کد نامزد ۱۶۵۱
– ۱۶۲ آقای توفیق حسن زاده حردانی فرزند قاسم کد نامزد ۱۶۵۲
– ۱۶۳ خانم جمیله حسنی فرد مشهور به خدیجه فرزند خداداد کد نامزد ۱۶۵۴
– ۱۶۴ خانم فرناز حسین نژاد فرزند فرامرز کد نامزد ۱۶۵۶
– ۱۶۵ آقای سیدحمید حسینی فرزند على اکبر کد نامزد ۱۶۵۸
– ۱۶۶ آقای سیدمهدی حسینی مشهور به غرابى فرزند سیدموسی کد نامزد ۱۶۵۹
– ۱۶۷ خانم مریم حسینی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۶۶۱
– ۱۶۸ خانم مژگان حسینی مشهور به حسینى فرزند اصغر کد نامزد ۱۶۶۲
– ۱۶۹ آقای سیدسلطان حسینی امین فرزند سید خلف کد نامزد ۱۶۶۴
– ۱۷۰ آقای سیدسعید حسینی دره بیدی فرزند سیدغلامرضا کد نامزد ۱۶۶۵
– ۱۷۱ آقای میلاد حسینی فالحی فرزند شارضا کد نامزد ۱۶۶۷
– ۱۷۲ آقای سیدناصر حسینی گهر مشهور به تقی حسینی فرزند سیدحسین کد نامزد ۱۶۶۸
– ۱۷۳ آقای رضا حق دوست فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۶۶۹
– ۱۷۴ خانم هاجر حلاف فرزند عبود کد نامزد ۱۶۷۱
– ۱۷۵ آقای امید حلالی زاده مشهور به حاج امید هلالى فرزند محمد على کد نامزد ۱۶۷۲
– ۱۷۶ آقای محمود حمادی فرزند امین کد نامزد ۱۶۷۵
– ۱۷۷ آقای خالد حمودی عبیدی مشهور به عبیداوی فرزند مسعد کد نامزد ۱۶۷۶
– ۱۷۸ آقای احمد حمیداوی فرزند جهانگیر کد نامزد ۱۶۷۹
– ۱۷۹ خانم کامله حمیداوی محمدپور فرزند کاظم کد نامزد ۱۶۸۱
– ۱۸۰ آقای جاسم حمیدی فرزند علی کد نامزد ۱۶۸۲
– ۱۸۱ آقای کاظم حمیدی فرزند عاصى کد نامزد ۱۶۸۴
– ۱۸۲ آقای محمدامین حمیدی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۶۸۵
– ۱۸۳ آقای موسی حمیدی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۶۸۶
– ۱۸۴ آقای جمال حمیدی اصل فرزند فارس کد نامزد ۱۶۸۷
– ۱۸۵ آقای عبدالرضا حمیدیان زاده فرزند لفطه کد نامزد ۱۶۸۹
– ۱۸۶ آقای رحیم حویزه نژاد مشهور به نیسی فرزند بهادر کد نامزد ۱۶۹۲
– ۱۸۷ آقای جبار حیدری فرزند متیغى کد نامزد ۱۶۹۵
– ۱۸۸ آقای حامد حیدری فرزند عبدالساده کد نامزد ۱۶۹۶
– ۱۸۹ آقای صالح حیدری فرزند نعمت الله کد نامزد ۱۷۱۲
– ۱۹۰ آقای محمدعلی حیدری مشهور به عبود فرزند لفته کد نامزد ۱۷۱۴
– ۱۹۱ آقای امین خاکسارپور مشهور به خاکسار فرزند هبت اله کد نامزد ۱۷۱۵
– ۱۹۲ خانم مائده خاکوندان فرزند سیدحسن کد نامزد ۱۷۱۶
– ۱۹۳ آقای علی خانی مشهور به عبدالخانى-علیخانى فرزند محمد کد نامزد ۱۷۱۹
– ۱۹۴ آقای احسان خرمیان فرزند محمدرفیع کد نامزد ۱۷۲۴
– ۱۹۵ آقای علی خزراوی فرزند حمیدان کد نامزد ۱۷۲۵
– ۱۹۶ خانم لادن خسروگلستان فرزند خسرو کد نامزد ۱۷۲۶
– ۱۹۷ آقای مسعود خسروی حاجیوند فرزند سلطانعلى کد نامزد ۱۷۲۷
– ۱۹۸ آقای عارف خصافی فرزند ضامن کد نامزد ۱۷۲۸
– ۱۹۹ آقای سام خضرائی فرزند فاخر کد نامزد ۱۷۲۹
– ۲۰۰ آقای عبدالکریم خلاصی اهوازی مشهور به اهوازی فرزند عبدالعلى کد نامزد ۱۷۴۲
– ۲۰۱ خانم الهام خلیلی سامانی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۷۴۵
– ۲۰۲ آقای سعید خنجری فرزند عزیز کد نامزد ۱۷۴۶
– ۲۰۳ آقای علی خورشیدطلب فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۷۴۷
– ۲۰۴ آقای جانعلی خورشیدی فرزند خونعلى کد نامزد ۱۷۴۸
– ۲۰۵ خانم ساناز خورشیدی فرزند قاسمعلی کد نامزد ۱۷۴۹
– ۲۰۶ خانم جمیله خیاطان فرزند حسن کد نامزد ۱۷۵۱
– ۲۰۷ آقای بیژن خیری اوروندی فرزند حسین کد نامزد ۱۷۵۲
– ۲۰۸ آقای خسرو خیری زاده فرزند حسین کد نامزد ۱۷۵۴
– ۲۰۹ آقای امین دارابی گندزلو فرزند رضا کد نامزد ۱۷۵۷
– ۲۱۰ آقای رحمت اله دانا فرزند بهمن کد نامزد ۱۷۵۹
– ۲۱۱ آقای حمداله داودی فرزند شکرالله کد نامزد ۱۷۶۲
– ۲۱۲ آقای سیروس داودی مشهور به دکتر داودی فرزند عبدااله کد نامزد ۱۷۶۴
– ۲۱۳ آقای جمال داورپناه فرزند هرمز کد نامزد ۱۷۶۵
– ۲۱۴ آقای علیرضا دایر فرزند رحمت کد نامزد ۱۷۶۷
– ۲۱۵ خانم شهلا درویشی فرزند جعفرقلی کد نامزد ۱۷۶۹
– ۲۱۶ آقای مرتضی دشت بزرگ فرزند على کد نامزد ۱۷۷۲
– ۲۱۷ آقای مسعود دشت بزرگی فرزند طالب کد نامزد ۱۷۷۵
– ۲۱۸ آقای احمد دغاغله فرزند محمد کد نامزد ۱۷۷۶
– ۲۱۹ آقای جعفر دلف عڃرش فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۷۷۹
– ۲۲۰ آقای عبداله دلف لویمی مشهور به مهندس لویمى فرزند کاظم کد نامزد ۱۷۸۱
– ۲۲۱ خانم زینب دهقانی مشهور به ناهید فرزند على رضا کد نامزد ۱۷۸۲
– ۲۲۲ آقای مسلم دهقانی فرزند عوض کد نامزد ۱۷۸۴
– ۲۲۳ آقای جلیل دیلمی فرزند کریم کد نامزد ۱۷۸۵
– ۲۲۴ آقای عادل دیلمی مشهور به دیلمى میاحى فرزند هویش کد نامزد ۱۷۸۶
– ۲۲۵ آقای قاسم دیوانی فرزند حسن کد نامزد ۱۷۸۷
– ۲۲۶ خانم شیرین ذاکری فرزند عبدالرحمن کد نامزد ۱۷۸۹
– ۲۲۷ آقای علیرضا رادمرد فرزند عباس کد نامزد ۱۷۹۱
– ۲۲۸ آقای حسین رجبی خدری مشهور به غلامحسین فرزند على کد نامزد ۱۷۹۲
– ۲۲۹ آقای علی محمد رحمانی زاده مشهور به رحمانى فرزند علی کد نامزد ۱۷۹۵
– ۲۳۰ خانم میترا رحیمی هزاروند فرزند عوض کد نامزد ۱۷۹۶
– ۲۳۱ خانم فائزه رزم پا فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۷۹۷
– ۲۳۲ آقای محمد رستمی فرزند حاجت مراد کد نامزد ۱۷۹۸
– ۲۳۳ آقای علی اکبر رسولی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۸۱۲
– ۲۳۴ آقای امیر رسولی فر مشهور به رسولی فرزند هادی کد نامزد ۱۸۱۴
– ۲۳۵ آقای ساسان رشیدی فرزند سیف اله کد نامزد ۱۸۱۵
– ۲۳۶ خانم شیماء رشیدی فرزند حمید کد نامزد ۱۸۱۶
– ۲۳۷ آقای ولی رشیدی چغاخور فرزند آقا منصور کد نامزد ۱۸۱۹
– ۲۳۸ خانم پروین رضائی مشهور به زرگانى فرزند نجم کد نامزد ۱۸۲۱
– ۲۳۹ آقای داود رضائی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۸۲۴
– ۲۴۰ آقای محمد رضائی فرزند یارعلی کد نامزد ۱۸۲۶
– ۲۴۱ آقای منوچهر رضائی بهبهانی فرزند خداد کد نامزد ۱۸۲۷
– ۲۴۲ آقای حسن رضائی روزبهانی فرزند حسین کد نامزد ۱۸۲۸
– ۲۴۳ آقای محمد رضائی مقدم فرزند آدینه کد نامزد ۱۸۴۱
– ۲۴۴ آقای سیدمحمدجواد رضوی فرزند عبدالنبى کد نامزد ۱۸۴۲
– ۲۴۵ آقای اردشیر رفیع زاده فرزند عیدی کد نامزد ۱۸۴۵
– ۲۴۶ آقای قیس رفیعی مشهور به زرگانى فرزند عزیز کد نامزد ۱۸۴۶
– ۲۴۷ آقای محمدحسین رهبری زاده فرزند نبى کد نامزد ۱۸۴۸
– ۲۴۸ آقای امید روشن نژاد فرزند حمید کد نامزد ۱۸۴۹
– ۲۴۹ آقای سروش ریخته گر فرزند عبدالحسن کد نامزد ۱۸۵۲
– ۲۵۰ آقای هارون زائری فرزند طاهر کد نامزد ۱۸۵۴
– ۲۵۱ آقای محسن زادحسینی فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۱۸۵۶
– ۲۵۲ آقای روح اله زارعی احمدی فرزند یداله کد نامزد ۱۸۵۸
– ۲۵۳ آقای محمد زبیدی فرزند عبدالرضا کد نامزد ۱۸۵۹
– ۲۵۴ خانم زهره زرگران خوزانی فرزند مصطفی کد نامزد ۱۸۶۱
– ۲۵۵ آقای محمدرضا زرگران خوزانی مشهور به زرگران فرزند مصطفی کد نامزد ۱۸۶۲
– ۲۵۶ آقای احمدرضا زرنگ فرزند مهدی کد نامزد ۱۸۶۴
– ۲۵۷ خانم مهوش زری میدانی فرزند مرتضی قلی کد نامزد ۱۸۶۵
– ۲۵۸ آقای محسن زرین کلاه مشهور به زرین فرزند عبدالصالح کد نامزد ۱۸۶۷
– ۲۵۹ خانم آذر زمان پور فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۸۶۸
– ۲۶۰ آقای روح الله زمان پور فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۸۶۹
– ۲۶۱ آقای ابراهیم زمان پورشاه منصوری فرزند عیدی محمد کد نامزد ۱۸۷۲
– ۲۶۲ آقای اسکندر زنگنه فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۸۷۴
– ۲۶۳ آقای حمید زنگنه فرزند مظفر کد نامزد ۱۸۷۵
– ۲۶۴ آقای فرخ زنگنه فرزند عباس کد نامزد ۱۸۷۶
– ۲۶۵ آقای فرهاد زنگنه فرزند منصور کد نامزد ۱۸۷۸
– ۲۶۶ آقای کیامرث زنگنه بندانی مشهور به بندانى فرزند حاجی کد نامزد ۱۸۷۹
– ۲۶۷ آقای عزیز زواری مشهور به حزباوی فرزند حمید کد نامزد ۱۸۸۲
– ۲۶۸ آقای حسین زیدوندی مشهور به زیدونى-زیدوند-زیدی وند فرزند علی کد نامزد ۱۸۸۴
– ۲۶۹ خانم الهام ساربان زاده فرزند قاسمعلى کد نامزد ۱۸۸۵
– ۲۷۰ آقای حسین ساری فرزند نصر کد نامزد ۱۸۸۶
– ۲۷۱ آقای حسین ساعدی فرزند فالح کد نامزد ۱۸۸۹
– ۲۷۲ خانم امیره ساکی فرزند عباس کد نامزد ۱۸۹۱
– ۲۷۳ آقای محمد ساکی فرزند خضیر کد نامزد ۱۸۹۴
– ۲۷۴ آقای نجم الدین ساکی فرزند لفته کد نامزد ۱۸۹۵
– ۲۷۵ آقای مهدی سالم فرزند عبدالمجید کد نامزد ۱۸۹۶
– ۲۷۶ آقای طاهر سالم زاده فرزند عنایت کد نامزد ۱۸۹۷
– ۲۷۷ آقای حسن سالمی فرزند پرویز کد نامزد ۱۸۹۸
– ۲۷۸ آقای محمد سبزعلی زاده فرزند جانمحمد کد نامزد ۱۹۱۴
– ۲۷۹ خانم سیده آزیتا سپهریان مشهور به سیده آزیتا سپهری فرزند سیدخیراله کد نامزد ۱۹۱۵
– ۲۸۰ آقای عادل سجراتی فرزند مالک کد نامزد ۱۹۱۶
– ۲۸۱ آقای ماهر سخری مشهور به سخراوی فرزند عبدالامیر کد نامزد ۱۹۱۷
– ۲۸۲ آقای احمد سراج فرزند محمد جواد کد نامزد ۱۹۱۸
– ۲۸۳ آقای محمد سرکوهکی فرزند ضربعلى کد نامزد ۱۹۲۱
– ۲۸۴ آقای محمدرضا سرلک فرزند محمد حسن کد نامزد ۱۹۲۴
– ۲۸۵ آقای قربانعلی سعادت نیا مشهور به شیخ فرزند محمد على کد نامزد ۱۹۲۵
– ۲۸۶ آقای جمیل سعادتی نیا مشهور به ابو اشراق فرزند عباس کد نامزد ۱۹۲۶
– ۲۸۷ خانم ازهار سعدونی فرزند هاشم کد نامزد ۱۹۲۷
– ۲۸۸ آقای علی سعدونی فرزند قاسم کد نامزد ۱۹۲۸
– ۲۸۹ آقای سامی سعدی فرزند عباس کد نامزد ۱۹۲۹
– ۲۹۰ آقای عماد سعدی ال کثیر فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۹۴۱
– ۲۹۱ آقای علی سعیداوی فرزند یوسف کد نامزد ۱۹۴۲
– ۲۹۲ آقای حکیم سعیدی فرزند مهدی کد نامزد ۱۹۴۵
– ۲۹۳ آقای سیدکریم سعیدی فرزند سیدطاهر کد نامزد ۱۹۴۶
– ۲۹۴ خانم ندا سگور فرزند جبار کد نامزد ۱۹۴۸
– ۲۹۵ خانم آرزو سلامت نیا فرزند خلف کد نامزد ۱۹۴۹
– ۲۹۶ خانم آذر سلجوقی پیبدنی فرزند احمداقا کد نامزد ۱۹۵۱
– ۲۹۷ آقای ادریس سلطانی فرزند نبی اله کد نامزد ۱۹۵۴
– ۲۹۸ آقای علی سلمان نیا فرزند حسنعلی کد نامزد ۱۹۵۶
– ۲۹۹ آقای مجید سلیمانی مشهور به التمیمى فرزند مسلم کد نامزد ۱۹۵۷
– ۳۰۰ آقای عبدالزهرا سنواتی فرزند خلف کد نامزد ۱۹۵۹
– ۳۰۱ آقای بهرام سهرابی فرزند یداله کد نامزد ۱۹۶۱
– ۳۰۲ آقای محمود سهرابی فرزند یدالله کد نامزد ۱۹۶۲
– ۳۰۳ خانم ابتسام سواری فرزند عبدالعلی کد نامزد ۱۹۶۴
– ۳۰۴ آقای احمد سواری فرزند عبداله کد نامزد ۱۹۶۵
– ۳۰۵ خانم زهرا سواری فرزند سعید کد نامزد ۱۹۶۷
– ۳۰۶ آقای علی سواری مشهور به حاج على سواری ساری فرزند عبدالساده کد نامزد ۱۹۶۸
– ۳۰۷ آقای علی سواری مشهور به فرزند نعیم فرزند نعیم کد نامزد ۱۹۶۹
– ۳۰۸ آقای غازی سواری فرزند راضی کد نامزد ۱۹۷۱
– ۳۰۹ آقای محمد سواری فرزند مایع کد نامزد ۱۹۷۴
– ۳۱۰ آقای مرتضی سواری فرزند خضیر کد نامزد ۱۹۷۵
– ۳۱۱ خانم منصوره سواری فرزند عاشور کد نامزد ۱۹۷۶
– ۳۱۲ آقای ناجی سواری فرزند عبدالساده کد نامزد ۱۹۷۸
– ۳۱۳ آقای یاسین سواری فرزند یسر کد نامزد ۱۹۷۹
– ۳۱۴ آقای ناصر سواری پور فرزند صالح کد نامزد ۱۹۸۲
– ۳۱۵ آقای جمشید سواری قوینی پور فرزند حطاب کد نامزد ۱۹۸۴
– ۳۱۶ آقای توفیق سواعدی مشهور به شوقى فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۹۸۵
– ۳۱۷ آقای محمدکمال سودمند فرزند فریدون کد نامزد ۱۹۸۶
– ۳۱۸ خانم زینب سیاحی فرزند خشین کد نامزد ۱۹۸۷
– ۳۱۹ آقای علی رضا سیامکی فرزند اسداله کد نامزد ۱۹۸۹
– ۳۲۰ آقای سیدطه سیدآقامیری فرزند سیدهبت اله کد نامزد ۱۹۹۱
– ۳۲۱ آقای علیرضا سیدحیات غیب مشهور به حیات غیب فرزند سیدحاجت کد نامزد ۱۹۹۲
– ۳۲۲ خانم وداد سیف السادات فرزند سید حسن کد نامزد ۱۹۹۴
– ۳۲۳ آقای عادل سیلاوی فرزند هادی کد نامزد ۱۹۹۵
– ۳۲۴ آقای فیصل سیلاوی فرزند راهى کد نامزد ۱۹۹۶
– ۳۲۵ خانم الهام شاغولی فرزند عباس کد نامزد ۱۹۹۷
– ۳۲۶ آقای داود شاهپری بنشتی فرزند صفدر کد نامزد ۱۹۹۸
– ۳۲۷ آقای عارف شجراتی فرزند عبدالامام کد نامزد ۲۱۱۲
– ۳۲۸ آقای محمد شحیطاط فرزند جاسم کد نامزد ۲۱۱۴
– ۳۲۹ آقای سیدسعید شرفاء مشهور به شریفى فرزند سید شلش کد نامزد ۲۱۱۵
– ۳۳۰ آقای حسن شریفی فرزند صالح کد نامزد ۲۱۱۷
– ۳۳۱ آقای مرتضی شریفی فرزند کاظم کد نامزد ۲۱۱۹
– ۳۳۲ آقای یاسر شریفی فرزند عبود کد نامزد ۲۱۲۴
– ۳۳۳ آقای حسن شریفی شیمنی فرزند روزعلی کد نامزد ۲۱۲۵
– ۳۳۴ آقای جعفر شعبان پورخزینه مشهور به سلامات فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۱۲۶
– ۳۳۵ آقای علی شعیباوی فرزند حسن کد نامزد ۲۱۲۷
– ۳۳۶ آقای علی رحیم شفیعی فرزند محمدعلى کد نامزد ۲۱۲۸
– ۳۳۷ آقای سیدمحسن شفیعی پور فرزند سید کاظم کد نامزد ۲۱۲۹
– ۳۳۸ آقای مهدی شکیباراد فرزند غلام کد نامزد ۲۱۴۱
– ۳۳۹ آقای مهدی شکیبافر فرزند محمد کد نامزد ۲۱۴۲
– ۳۴۰ آقای یعقوب شلیش پور مشهور به سلامى-سلامات فرزند خلف کد نامزد ۲۱۴۵
– ۳۴۱ خانم صدیقه شم خانی فرزند صالح کد نامزد ۲۱۴۶
– ۳۴۲ خانم فاطمه شن پور فرزند کیمراد کد نامزد ۲۱۴۷
– ۳۴۳ آقای شاپور شوشیان فرزند غلامعلى کد نامزد ۲۱۴۹
– ۳۴۴ آقای ذبیی اله شیخ زاده تک آبی فرزند فتح اله کد نامزد ۲۱۵۱
– ۳۴۵ آقای احمد شیرالی فرزند نوروزعلی کد نامزد ۲۱۵۲
– ۳۴۶ آقای محسن شیرالی فرزند اکبر کد نامزد ۲۱۵۴
– ۳۴۷ آقای سیدآرمان شیرمردی فرزند سیدغلام رضا کد نامزد ۲۱۵۷
– ۳۴۸ آقای میلاد شیروانی فرزند رحمت اله کد نامزد ۲۱۵۹
– ۳۴۹ آقای مالک صابری مهر مشهور به صابری شوشتری فرزند فاخر کد نامزد ۲۱۶۱
– ۳۵۰ آقای رمضان صادقی اصل مشهور به رمضان ممبینى فرزند موسی کد نامزد ۲۱۶۲
– ۳۵۱ آقای عزیز صادقی نیا فرزند سلمان کد نامزد ۲۱۶۴
– ۳۵۲ آقای سیدمجید صافی فرزند سیدمحمدرضا کد نامزد ۲۱۶۵
– ۳۵۳ آقای سیدحسین صالحان فرزند سید جلال کد نامزد ۲۱۶۷
– ۳۵۴ خانم زیبا صالح پور مشهور به کیانی – صالحی فرزند ناصر کد نامزد ۲۱۶۸
– ۳۵۵ خانم حمیده صالحیان فرزند اکبر کد نامزد ۲۱۷۱
– ۳۵۶ آقای یوسف صالحی سلمی مشهور به صالحى فرزند حسین کد نامزد ۲۱۷۲
– ۳۵۷ آقای حبیب اله صبری نژاد فرزند اسداله کد نامزد ۲۱۷۴
– ۳۵۸ آقای کریم صداوی مشهور به رحیم صداوی فرزند جاسم کد نامزد ۲۱۷۵
– ۳۵۹ آقای خلیل صرخه فرزند حمید کد نامزد ۲۱۷۶
– ۳۶۰ آقای محمد صفار مشهور به منصور فرزند محمدحسین کد نامزد ۲۱۷۸
– ۳۶۱ آقای ایمان صفری فرزند منصور کد نامزد ۲۱۷۹
– ۳۶۲ آقای علی صیاحی فرزند فرحان کد نامزد ۲۱۸۱
– ۳۶۳ آقای قاسم صیاحی فرزند عباس کد نامزد ۲۱۸۲
– ۳۶۴ آقای محمد صیاحی مشهور به سیاحى فرزند کاظم کد نامزد ۲۱۸۴
– ۳۶۵ آقای پویا صیفوری فرزند خسرو کد نامزد ۲۱۸۵
– ۳۶۶ آقای احسان ضمیرپور فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۱۸۶
– ۳۶۷ آقای سعید طائی فرزند محمد کد نامزد ۲۱۸۷
– ۳۶۸ خانم لنا طائی فرزند محمد کد نامزد ۲۱۸۹
– ۳۶۹ آقای محمد طائی فرزند عبدالعزیز کد نامزد ۲۱۹۱
– ۳۷۰ آقای سیدفخرالدین طاهرزاده موسویان فرزند سیدحمداله کد نامزد ۲۱۹۲
– ۳۷۱ آقای رستم طاهری فرزند اسفندیار کد نامزد ۲۱۹۴
– ۳۷۲ آقای علی باقر طاهری مشهور به على فرزند سبزعلى کد نامزد ۲۱۹۵
– ۳۷۳ آقای کیومرث طاهری فرزند على مدد کد نامزد ۲۱۹۶
– ۳۷۴ آقای محسن طاهری فرزند اسحق کد نامزد ۲۱۹۷
– ۳۷۵ آقای سیدعبدالجبار طبیب زاده مشهور به سید طبیب فرزند سیدرمضان کد نامزد ۲۱۹۸
– ۳۷۶ آقای جلال طرفی علیوی فرزند عبدالعباس کد نامزد ۲۴۱۵
– ۳۷۷ آقای علی طرفی مدهوشی فرزند منور کد نامزد ۲۴۱۶
– ۳۷۸ خانم ندا طهماسبی بلداجی فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۴۱۷
– ۳۷۹ آقای هدایت طهماسی پور مشهور به شیخ هدایت فرزند عزیزاله کد نامزد ۲۴۱۹
– ۳۸۰ آقای عزیز ظاهری عبده وند فرزند عیسى قلى کد نامزد ۲۴۲۱
– ۳۸۱ آقای جبار ظهیری فرزند سلمان کد نامزد ۲۴۲۶
– ۳۸۲ آقای حسینعلی عادلی فرزند جواد کد نامزد ۲۴۲۷
– ۳۸۳ خانم آمنه عالی وند فرزند اله مراد کد نامزد ۲۴۲۸
– ۳۸۴ آقای امید عامری فرزند سالم کد نامزد ۲۴۲۹
– ۳۸۵ آقای علیرضا عامری فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۴۴۱
– ۳۸۶ آقای محمد عامری فرزند قاسم کد نامزد ۲۴۴۲
– ۳۸۷ آقای عارف عبادی فرزند ناجی کد نامزد ۲۴۴۵
– ۳۸۸ آقای حبیب عبادی فخر فرزند صنیع کد نامزد ۲۴۴۶
– ۳۸۹ خانم خلود عباسیان راد فرزند عباس کد نامزد ۲۴۴۷
– ۳۹۰ آقای جلال عبدالخانی فرزند صالح کد نامزد ۲۴۴۸
– ۳۹۱ آقای مرتضی عبداللهی فرزند على کد نامزد ۲۴۴۹
– ۳۹۲ آقای امراله عبداله ئی مشهور به سید امر الله عبدالهى فرزند جواد کد نامزد ۲۴۵۱
– ۳۹۳ آقای عبدالعباس عبدالهی فرزند زامل کد نامزد ۲۴۵۲
– ۳۹۴ آقای میثم عبودپورسلامت مشهور به سلامات. پور سلامات فرزند فالح کد نامزد ۲۴۵۴
– ۳۹۵ آقای سیدحسن عبودی فرزند سید نقی کد نامزد ۲۴۵۶
– ۳۹۶ آقای رضا عبیات مشهور به بشیر فرزند ثامر کد نامزد ۲۴۵۹
– ۳۹۷ آقای فاضل عبیات فرزند عباس کد نامزد ۲۴۶۱
– ۳۹۸ آقای عبدالله عبیاوی مشهور به عبیات فرزند محمود کد نامزد ۲۴۶۲
– ۳۹۹ آقای محمد عبیاوی علیزاده مشهور به نبى فرزند سعید کد نامزد ۲۴۶۴
– ۴۰۰ خانم شریعت عبیداوی فرزند نعمان کد نامزد ۲۴۶۵
– ۴۰۱ آقای مصطفی عبیداوی فرزند کریم کد نامزد ۲۴۶۷
– ۴۰۲ آقای عزیز عذاری فرزند علی کد نامزد ۲۴۶۸
– ۴۰۳ آقای ناصر عسافی فرزند حمزه کد نامزد ۲۴۶۹
– ۴۰۴ خانم نورا عصاره فرزند مهدی کد نامزد ۲۴۷۱
– ۴۰۵ آقای محمدامین عطارزاده فرزند عبدالحمید کد نامزد ۲۴۷۲
– ۴۰۶ خانم فاطمه عطشانی فرزند طاهر کد نامزد ۲۴۷۴
– ۴۰۷ آقای عادل عکرش مشهور به عادل عڃرش فرزند عبداله کد نامزد ۲۴۷۵
– ۴۰۸ آقای غلامرضا علادی مشهور به محمد فرزند عباسعلى کد نامزد ۲۴۷۶
– ۴۰۹ آقای رامی علاسوندمقدم مشهور به رامین الاسوند فرزند امیرخون کد نامزد ۲۴۷۸
– ۴۱۰ آقای سیدشریف علوی محمدیان فرزند سیدفاخر کد نامزد ۲۴۷۹
– ۴۱۱ آقای سیدمصطفی علوی نیا مشهور به سید فرید علوی/سید/سید علوی/علوی/ فرزند سیدناجى کدنامزد
۲۴۸۱
– ۴۱۲ آقای محمد علی آبادی مشهور به بختیاری فرزند گودرز کد نامزد ۲۴۸۲
– ۴۱۳ آقای سیدمجتبی علی پور فرزند سیدمجید کد نامزد ۲۴۸۴
– ۴۱۴ آقای محمدحسین علی دادی مشهور به دشت بزرگ فرزند خداداد کد نامزد ۲۴۸۵
– ۴۱۵ آقای احمد علی زاده بهبهانی فرزند مجید کد نامزد ۲۴۸۶
– ۴۱۶ آقای علی علی زاده شوشتری فرزند حسین کد نامزد ۲۴۸۷
– ۴۱۷ آقای جاسم علی نسب مشهور به جاسم مزرعه فرزند جمعه کد نامزد ۲۴۸۹
– ۴۱۸ آقای علی عموری مشهور به العموری فرزند حسن کد نامزد ۲۴۹۱
– ۴۱۹ آقای محمدعلی عموری زاده کوتی فرزند عزیز کد نامزد ۲۴۹۲
– ۴۲۰ خانم مدینه عوض پورشیخ محمد فرزند موسی کد نامزد ۲۴۹۴
– ۴۲۱ آقای حسن عیدی پور فرزند محسن کد نامزد ۲۴۹۵
– ۴۲۲ خانم فرزانه عیدی وندی فرزند ملا کد نامزد ۲۴۹۶
– ۴۲۳ آقای رضا عین علی ورنوسفادرانی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۲۴۹۷
– ۴۲۴ خانم روژان غالب زاده فرزند احمد کد نامزد ۲۴۹۸
– ۴۲۵ آقای فرهاد غزی فرزند هادی کد نامزد ۲۵۱۴
– ۴۲۶ آقای فیروز غلامی فرزند على بخش کد نامزد ۲۵۱۵
– ۴۲۷ آقای بهروز غلامیان فرزند محمد حسین کد نامزد ۲۵۱۶
– ۴۲۸ آقای احمد غوابش فرزند عباس کد نامزد ۲۵۱۷
– ۴۲۹ آقای علیمحمد غیبی فرزند محمد سلطان کد نامزد ۲۵۱۸
– ۴۳۰ آقای سید محمد فارسی فرزند سید احمد کد نامزد ۲۵۱۹
– ۴۳۱ آقای بهروز فاضلی فرزند عبیس کد نامزد ۲۵۲۱
– ۴۳۲ آقای سیدشهرام فاضلی فرزند جمیل کد نامزد ۲۵۲۴
– ۴۳۳ آقای سیدقادر فاضلی فرزند سید یابر کد نامزد ۲۵۲۶
– ۴۳۴ آقای نعیم فاضلی مطلق فرزند حسین کد نامزد ۲۵۲۷
– ۴۳۵ آقای سامان فرامرزی مشهور به سامان بابادی فرزند محمد نبی کد نامزد ۲۵۲۸
– ۴۳۶ آقای نیما فربد فرزند علی حسین کد نامزد ۲۵۲۹
– ۴۳۷ خانم کلثوم فرجی فرزند داود کد نامزد ۲۵۴۱
– ۴۳۸ آقای توفیق فرجی فرد فرزند چاسب کد نامزد ۲۵۴۲
– ۴۳۹ آقای بهمن فرخ پیام فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۵۴۶
– ۴۴۰ آقای علی فرهودی فرزند حسین کد نامزد ۲۵۴۷
– ۴۴۱ آقای منصور فریساد مشهور به فریسات فرزند بنیان کد نامزد ۲۵۴۹
– ۴۴۲ آقای محمد جعفر فلسفی مشهور به مهندس فلسفی فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۲۵۵۱
– ۴۴۳ آقای حسین فیضی فرزند خسرو کد نامزد ۲۵۵۲
– ۴۴۴ آقای ناصر قاسمیان فرزند محمد کد نامزد ۲۵۵۴
– ۴۴۵ آقای عبدالمجید قبیتی مشهور به قبیتی فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۲۵۵۶
– ۴۴۶ آقای امین قربانی فرزند مرتضی قلی کد نامزد ۲۵۵۷
– ۴۴۷ آقای سیدعلی رضا قربانی دوپلانی فرزند سید حاجت مراد کد نامزد ۲۵۵۸
– ۴۴۸ خانم اعظم قربانی فارسانی فرزند عبده محمد کد نامزد ۲۵۵۹
– ۴۴۹ آقای محسن قلندرنژاد مشهور به قلندری-قلندر-حاج محسن-قلندریان فرزند غلامحسن کد نامزد ۲۵۶۲
– ۴۵۰ آقای پیمان قلی پور فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۵۶۴
– ۴۵۱ آقای حامد قمری فرزند حبیب اله کد نامزد ۲۵۶۵
– ۴۵۲ خانم فاطمه قنبرپور فرزند محمود کد نامزد ۲۵۶۷
– ۴۵۳ آقای میثم قنبری بیرگانی فرزند بهار کد نامزد ۲۵۶۸
– ۴۵۴ آقای عبدالرضا قنواتی فرزند حمداله کد نامزد ۲۵۶۹
– ۴۵۵ آقای مهدی قنواتیان مشهور به مهدی قنواتى فرزند رمضان کد نامزد ۲۵۷۱
– ۴۵۶ آقای روح اله قیصری فرزند فرج الله کد نامزد ۲۵۷۲
– ۴۵۷ آقای احمد کارونی فرزند یاسین کد نامزد ۲۵۷۴
– ۴۵۸ آقای امیر کاظمی فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۵۷۵
– ۴۵۹ آقای داریوش کاظمی اسفه فرزند عزیز الله کد نامزد ۲۵۷۶
– ۴۶۰ آقای ابراهیم کاظمی نیا فرزند اسمعیل کد نامزد ۲۵۷۹
– ۴۶۱ خانم زینب کاوسی مشهور به کاووسی-شالو فرزند علی باز کد نامزد ۲۵۸۱
– ۴۶۲ آقای سیدحسین کرداسی فرزند سیدغدیر کد نامزد ۲۵۸۲
– ۴۶۳ خانم آزاده کردزنگنه فرزند صفر کد نامزد ۲۵۸۴
– ۴۶۴ خانم مرضیه کردزنگنه فرزند مرتضی کد نامزد ۲۵۸۵
– ۴۶۵ آقای محمدرضا کرم نیا فرزند رحم خدا کد نامزد ۲۵۸۶
– ۴۶۶ آقای قاسم کرمی فرزند حبیب اله کد نامزد ۲۵۸۷
– ۴۶۷ آقای محمد کروشاوی مشهور به کروشات -کروشاتى فرزند خلف کد نامزد ۲۵۸۹
– ۴۶۸ آقای حسن کریم نیا مشهور به کریمى نیا – کریمیان – طرفى شرهانى فرزند حسین کد نامزد ۲۵۹۱
– ۴۶۹ آقای رضا کریمی فرزند منوچهر کد نامزد ۲۵۹۲
– ۴۷۰ خانم شقایق کریمی فرزند خسرو کد نامزد ۲۵۹۴
– ۴۷۱ آقای عبدالسعید کریمی مشهور به سعید-کریمى-بابااحمدی فرزند رمضان کد نامزد ۲۵۹۵
– ۴۷۲ آقای محسن کریمی فرزند علیمراد کد نامزد ۲۵۹۶
– ۴۷۳ آقای نوید کریمیان فرزند حسن کد نامزد ۲۵۹۷
– ۴۷۴ آقای پژمان کریمی بابااحمدی فرزند فیض اله کد نامزد ۲۵۹۸
– ۴۷۵ خانم جمیله کریمی حاتمی فرزند حاتم کد نامزد ۲۶۱۲
– ۴۷۶ آقای حسن کریمی فرد فرزند کورش کد نامزد ۲۶۱۴
– ۴۷۷ خانم مهین کشیش سعیداوی فرزند بدر کد نامزد ۲۶۱۵
– ۴۷۸ آقای رضا کعب فرزند عبد کد نامزد ۲۶۱۶
– ۴۷۹ آقای کاظم کعب فرزند مویش کد نامزد ۲۶۱۷
– ۴۸۰ خانم شهلا کعب زاده فرزند جبر کد نامزد ۲۶۱۸
– ۴۸۱ آقای عبدالساده کعب زاده مشهور به ابو عماد فرزند جبر کد نامزد ۲۶۱۹
– ۴۸۲ آقای رحیم کعب عمیر مشهور به کعبى فرزند جاسم کد نامزد ۲۶۲۱
– ۴۸۳ آقای حسین کعبی فرزند على کد نامزد ۲۶۲۵
– ۴۸۴ خانم آیدا کلائی نظرپور فرزند اسداله کد نامزد ۲۶۲۷
– ۴۸۵ آقای صادق کلاکج فرزند نورالله کد نامزد ۲۶۲۸
– ۴۸۶ آقای علیرضا کلانترهرمزی فرزند پرویز کد نامزد ۲۶۲۹
– ۴۸۷ آقای عبدالحسین کلانتری پور فرزند على کد نامزد ۲۶۴۱
– ۴۸۸ آقای محمد کلاه چی مشهور به دزفولى -کلاهڃى فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۶۴۲
– ۴۸۹ آقای نوذر کلاه کج فرزند خیبر کد نامزد ۲۶۴۵
– ۴۹۰ آقای امیر کمال کمائی مشهور به کمال فرزند علی کد نامزد ۲۶۴۶
– ۴۹۱ آقای حسین کوچک فرزند على کد نامزد ۲۶۴۷
– ۴۹۲ آقای ایرج کیانی هفت لنگ فرزند اله یار کد نامزد ۲۶۴۸
– ۴۹۳ آقای مجید کیوانی فرزند جعفر قلى کد نامزد ۲۶۴۹
– ۴۹۴ آقای محمدجواد گذاری فرزند مسعود کد نامزد ۲۶۵۲
– ۴۹۵ خانم زینب گلابی زاده فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۶۵۴
– ۴۹۶ آقای احمدرضا گل چیان فرزند محمد کد نامزد ۲۶۵۶
– ۴۹۷ آقای یاسین لباجی مشهور به الباجى فرزند عبد الحسن کد نامزد ۲۶۵۹
– ۴۹۸ خانم لیلا لران فرزند علی کد نامزد ۲۶۶۱
– ۴۹۹ خانم شیرین لرستانی فرزند حسن کد نامزد ۲۶۶۲
– ۵۰۰ خانم زهره لطفعلی پور فرزند حسین کد نامزد ۲۶۶۵
– ۵۰۱ آقای اسکندر لطفعلی زاده فرزند جان محمد کد نامزد ۲۶۶۷
– ۵۰۲ آقای کیوان لطفی فرزند عبدالرضا کد نامزد ۲۶۶۸
– ۵۰۳ آقای محمد لفیتی مشهور به نگراوی-بیت لفته-لفیطى فرزند عبدالزهرا کد نامزد ۲۶۶۹
– ۵۰۴ خانم عادله لکی زاده فرزند مالک کد نامزد ۲۶۷۱
– ۵۰۵ آقای ایمان لورابی فرزند غلامعباس کد نامزد ۲۶۷۲
– ۵۰۶ آقای خالد لویمی مشهور به زرگانى فرزند عبدالرضا کد نامزد ۲۶۷۴
– ۵۰۷ آقای عبدالرضا لویمی مشهور به عبدالرضا فرزند نعمت کد نامزد ۲۶۷۵
– ۵۰۸ آقای مهدی لویمی فرزند عبدالرحمن کد نامزد ۲۶۷۶
– ۵۰۹ خانم فرزانه لیموچی فرزند یادعلی کد نامزد ۲۶۷۸
– ۵۱۰ آقای حمید ماجانی فرزند عبدالمحسن کد نامزد ۲۶۷۹
– ۵۱۱ آقای عبدالرحمان مجدم حسنی فرزند خلف کد نامزد ۲۶۸۱
– ۵۱۲ آقای سلطان مجدمی فرزند عبداله کد نامزد ۲۶۸۲
– ۵۱۳ آقای محمد محسین پورشریف فرزند کاظم کد نامزد ۲۶۸۴
– ۵۱۴ آقای علی اکبر محقق فرزند محمدهادی کد نامزد ۲۶۸۵
– ۵۱۵ خانم مینو محمدی فرزند هوشنگ کد نامزد ۲۶۸۶
– ۵۱۶ آقای صالح محمدیان مشهور به سمیر فرزند عبدالمهدی کد نامزد ۲۶۸۷
– ۵۱۷ خانم اقدس محمدی پلارتی فرزند مرتضى کد نامزد ۲۶۸۹
– ۵۱۸ آقای بهنام محمدی نرگسی مشهور به قندلى فرزند علی ناز کد نامزد ۲۶۹۱
– ۵۱۹ آقای ابراهیم محمودی فرزند ابوالمحمد کد نامزد ۲۶۹۲
– ۵۲۰ آقای مهدی محمودی فرزند عبداله کد نامزد ۲۶۹۴
– ۵۲۱ آقای احمد مدحج فرزند عبداله کد نامزد ۲۶۹۵
– ۵۲۲ آقای ایوب مددی بندانی فرزند علیمراد کد نامزد ۲۶۹۶
– ۵۲۳ آقای آرمان مرادی فرزند خدامنده کد نامزد ۲۷۱۲
– ۵۲۴ آقای محمد مراونیان مهینی مشهور به مروانى فرزند کاظم کد نامزد ۲۷۱۴
– ۵۲۵ آقای احمد مرتضایی فر فرزند عزیز کد نامزد ۲۷۱۵
– ۵۲۶ آقای جعفر مرشدی فرزند علی عسکر کد نامزد ۲۷۱۷
– ۵۲۷ آقای عبدالزهرا مرعی فرزند طبشر کد نامزد ۲۷۱۸
– ۵۲۸ آقای حسن مروانی فرزند نبیان کد نامزد ۲۷۱۹
– ۵۲۹ آقای شهرام مروانی فرزند عباس کد نامزد ۲۷۲۱
– ۵۳۰ آقای صباح مزبان پور مشهور به سواری فرزند جبار کد نامزد ۲۷۲۴
– ۵۳۱ آقای نبی مزرعاوی مشهور به نبى مزرعه (ابو جنان) فرزند غضبان کد نامزد ۲۷۲۵
– ۵۳۲ آقای حمید مزرعه فرزند عاشور کد نامزد ۲۷۲۶
– ۵۳۳ آقای احمد مسلمانی مشهور به نیسى فرزند حبیب اله کد نامزد ۲۷۲۹
– ۵۳۴ آقای فرید مشاک فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۲۷۴۱
– ۵۳۵ آقای حسن مشحوتی فرزند رحیم کد نامزد ۲۷۴۲
– ۵۳۶ آقای عبدالرضا مشعلی فرزند سیدجبار کد نامزد ۲۷۴۵
– ۵۳۷ آقای امیر مصدق مشهور به هیبت الله فرزند سیف اله کد نامزد ۲۷۴۶
– ۵۳۸ آقای سعید مطوری فرزند حبیب کد نامزد ۲۷۴۷
– ۵۳۹ آقای جعفر مطیعی فرزند حمید کد نامزد ۲۷۴۸
– ۵۴۰ آقای مهدی معیدی فرزند حمد کد نامزد ۲۷۵۲
– ۵۴۱ آقای مهرداد مکوندی فرزند محمد کد نامزد ۲۷۵۴
– ۵۴۲ آقای ناصر ملک آسا فرزند علیرضا کد نامزد ۲۷۵۶
– ۵۴۳ آقای فاضل ململی مشهور به حاج فاضل فرزند راعى کد نامزد ۲۷۵۷
– ۵۴۴ آقای هدایت ممبنی مشهور به ممبینی-داور فوتبال فرزند عبداله کد نامزد ۲۷۵۸
– ۵۴۵ آقای خسرو ممبینی مشهور به مهندس ممبنى فرزند مراد کد نامزد ۲۷۵۹
– ۵۴۶ آقای محمدحسین ممبینی مشهور به ممبینى شهردار فرزند انگنا کد نامزد ۲۷۶۲
– ۵۴۷ آقای رشید منابی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۷۶۴
– ۵۴۸ آقای احمد منجزی فرزند ابراهسم کد نامزد ۲۷۶۵
– ۵۴۹ آقای آروین منجزی فرزند محمد کد نامزد ۲۷۶۷
– ۵۵۰ آقای غلامعباس منجزی فرزند عبدالرسول کد نامزد ۲۷۶۹
– ۵۵۱ آقای کیومرث منجزی مشهور به کیامرث -حاجی فرزند فرامرز کد نامزد ۲۷۷۱
– ۵۵۲ آقای محمود منجزی فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۷۷۲
– ۵۵۳ آقای محمد منجزی پور مشهور به منجزی فرزند محمد على کد نامزد ۲۷۷۴
– ۵۵۴ آقای عبداله منصفی مشهور به مهران فرزند محمود کد نامزد ۲۷۷۵
– ۵۵۵ آقای اردشیر منصوری فرزند امیر کد نامزد ۲۷۷۶
– ۵۵۶ آقای حسن منصوری فرزند یابر کد نامزد ۲۷۷۸
– ۵۵۷ خانم سمیه منصوری فرزند حسین کد نامزد ۲۷۷۹
– ۵۵۸ آقای سیدشهاب منصوری فرزند سیدقدرت اله کد نامزد ۲۷۸۱
– ۵۵۹ آقای رضا مهتدی زاده فرزند عبدالنبی کد نامزد ۲۷۸۵
– ۵۶۰ آقای حامد مهدوی فرزند نوروز على کد نامزد ۲۷۸۶
– ۵۶۱ خانم ژاله مهدوی سلطانی مشهور به سیده ژاله فرزند سیدهاشم کد نامزد ۲۷۸۷
– ۵۶۲ آقای ۸۶ زمحمد مهدی پور فرزند خیر علی کد نامزد ۲۷۸۹
– ۵۶۳ آقای یاشار مهرابی فرزند صفی اله کد نامزد ۲۷۹۱
– ۵۶۴ آقای نعمت اله موافق فرزند محمد کد نامزد ۲۷۹۴
– ۵۶۵ آقای سیداحمد موسوی مشهور به سیداحمدیاسری فرزند سیدطعمه کد نامزد ۲۷۹۶
– ۵۶۶ آقای سیدجابر موسوی فرزند سید محمدعلى کد نامزد ۲۷۹۷
– ۵۶۷ آقای سیدجاسم موسوی فرزند سیدحمید کد نامزد ۲۷۹۸
– ۵۶۸ آقای سیدجعفر موسوی فرزند سید عبود کد نامزد ۲۸۱۲
– ۵۶۹ آقای سیدحبیب موسوی فرزند سیدنور کد نامزد ۲۸۱۴
– ۵۷۰ آقای سیدزین العابدین موسوی مشهور به موسوی آسماری. سید قاسم فرزند سید جواد کد نامزد۲۸۱۵
– ۵۷۱ آقای سیدعقیل موسوی فرزند سید مهدی کد نامزد ۲۸۱۶
– ۵۷۲ آقای سیدلفته موسوی فرزند سید سعد کد نامزد ۲۸۱۷
– ۵۷۳ آقای سیدمحمود موسوی فرزند سیدناصر کد نامزد ۲۸۱۸
– ۵۷۴ آقای سیدمهدی موسوی مشهور به شوکه فرزند سید زغیر کد نامزد ۲۸۱۹
– ۵۷۵ خانم سیده فاطمه موسوی فرزند سید نبى اله کد نامزد ۲۸۲۱
– ۵۷۶ آقای سیدهلال موسوی فرزند سید لعیبى کد نامزد ۲۸۲۴
– ۵۷۷ آقای علی موسوی فرزند قباد کد نامزد ۲۸۲۵
– ۵۷۸ خانم سیده لیلا موسویان فرزند سیدسیف اله کد نامزد ۲۸۲۶
– ۵۷۹ آقای سیدبهروز موسوی بهبید فرزند سیدصادق کد نامزد ۲۸۲۷
– ۵۸۰ آقای سجاد موسوی تاشاری فرزند سیدمحمد کد نامزد ۲۸۲۹
– ۵۸۱ آقای سیدمحسن موسوی زاده فرزند سیدعلى کد نامزد ۲۸۴۱
– ۵۸۲ آقای سیدسلطان موسوی سیرت مشهور به موسوی فرزند سید احمد کد نامزد ۲۸۴۲
– ۵۸۳ آقای سیدسعید موسوی فخر فرزند سید احمد کد نامزد ۲۸۴۵
– ۵۸۴ آقای سیدناجح موسوی نژاد مشهور به الموسوی فرزند سیدخلف کد نامزد ۲۸۴۶
– ۵۸۵ آقای سیدناصر موسوی نژاد مشهور به سید ناصر موسوی – سرهنگ سید ناصر موسوی فرزند سیدمطر کد
نامزد ۲۸۴۷
– ۵۸۶ آقای سیدمحمدجواد موسوی نسب مشهور به سید جواد موسوی فرزند سیدکاظم کد نامزد ۲۸۴۸
– ۵۸۷ آقای سیدمحمدعلی موسوی نسب مشهور به بیت سیاح فرزند سیدموسى کد نامزد ۲۸۴۹
– ۵۸۸ آقای سیدنعیم موسوی نسب فرزند سیدعبدالله کد نامزد ۲۸۵۱
– ۵۸۹ آقای سیدنورالدین موسوی هاشمی فرزند محمد کد نامزد ۲۸۵۲
– ۵۹۰ آقای جاسم موسی پور مشهور به ساری فرزند هاشم کد نامزد ۲۸۵۴
– ۵۹۱ خانم سیده مهناز موسی زاده فرزند سیدعلی کد نامزد ۲۸۵۶
– ۵۹۲ آقای مطلب مولا مشهور به سید طالب فرزند سید محمد کد نامزد ۲۸۵۷
– ۵۹۳ خانم مریم میاح فرزند یعقوب کد نامزد ۲۸۵۸
– ۵۹۴ خانم سارا میناوی فرزند کاظم کد نامزد ۲۸۵۹
– ۵۹۵ آقای صحبت نادری فرزند مرادقلى کد نامزد ۲۸۶۱
– ۵۹۶ آقای احمدعلی ناصرالاسلامی مشهور به احمد اسلامى فرزند محمد جواد کد نامزد ۲۸۶۴
– ۵۹۷ آقای علی ناصری فرزند ناصر کد نامزد ۲۸۶۵
– ۵۹۸ آقای محمدرضا ناطق زاده فرزند رحیم کد نامزد ۲۸۶۷
– ۵۹۹ خانم عاطفه نامداری فرزند عیسی کد نامزد ۲۸۶۸
– ۶۰۰ آقای عبداله نبگان فرزند قاسم کد نامزد ۲۸۶۹
– ۶۰۱ آقای پیمان نبهانی فرزند مسعود کد نامزد ۲۸۷۱
– ۶۰۲ خانم حنان نبهانی فرزند کامل کد نامزد ۲۸۷۲
– ۶۰۳ آقای سیدصادق نجاتی موسوی مشهور به بخاتى فرزند سیدعلوان کد نامزد ۲۸۷۴
– ۶۰۴ آقای ابراهیم نجفی فرزند فتح الله کد نامزد ۲۸۷۵
– ۶۰۵ خانم فاطمه نجفی مشهور به آل حمودی فرزند موسى کد نامزد ۲۸۷۶
– ۶۰۶ خانم سارا ندافی فرزند منصور کد نامزد ۲۸۷۸
– ۶۰۷ خانم عاتکه نریمیسا فرزند عباس کد نامزد ۲۸۷۹
– ۶۰۸ خانم معصومه نژادحلافی فرزند حمید کد نامزد ۲۸۸۱
– ۶۰۹ آقای محمد نصرالهی فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۸۸۴
– ۶۱۰ آقای ابراهیم نصیرنیا مشهور به سواری فرزند صالح کد نامزد ۲۸۸۵
– ۶۱۱ آقای علی نصیری فرزند محمدعلى کد نامزد ۲۸۸۶
– ۶۱۲ آقای شهرام نصیری خواه فرزند مهدی کد نامزد ۲۸۸۷
– ۶۱۳ آقای علی اکبر نظارات فرزند عیسى کد نامزد ۲۸۸۹
– ۶۱۴ خانم لیلی نظرپور فرزند نصراله کد نامزد ۲۸۹۱
– ۶۱۵ آقای شهرام نظری فرزند على کد نامزد ۲۸۹۲
– ۶۱۶ آقای عیسی نعامی فرزند ناصر کد نامزد ۲۸۹۶
– ۶۱۷ آقای مجید نواصر فرزند خلیف کد نامزد ۲۹۱۲
– ۶۱۸ خانم راضیه نوذرپورشمی مشهور به دنیا فرزند کمال آقا کد نامزد ۲۹۱۴
– ۶۱۹ آقای سهراب نوروزی فرزند میرزا خون کد نامزد ۲۹۱۵
– ۶۲۰ آقای محمد نوروزی فرزند صفر کد نامزد ۲۹۱۶
– ۶۲۱ آقای لطیف نوری مشهور به سید فرزند غلام کد نامزد ۲۹۱۷
– ۶۲۲ آقای محمدتقی نوری مشهور به تقى نوری فرزند مصطفى کد نامزد ۲۹۱۸
– ۶۲۳ آقای محمود نوری فرزند رحیم کد نامزد ۲۹۱۹
– ۶۲۴ آقای محسن نوری زاده فرزند امان اله کد نامزد ۲۹۲۱
– ۶۲۵ آقای جواد نیسی فرزند عبدالساده کد نامزد ۲۹۲۴
– ۶۲۶ آقای حسین نیسی فرزند جمال کد نامزد ۲۹۲۵
– ۶۲۷ آقای خیراله نیسی فرزند عبدالرضا کد نامزد ۲۹۲۶
– ۶۲۸ خانم خیریه نیسی مشهور به فریده فرزند شاکر کد نامزد ۲۹۲۷
– ۶۲۹ آقای عادل نیسی فرزند سلمان کد نامزد ۲۹۲۸
– ۶۳۰ آقای عبدالحسین نیسی فرزند علیوی کد نامزد ۲۹۴۱
– ۶۳۱ آقای علی نیسی فرزند ناصر کد نامزد ۲۹۴۵
– ۶۳۲ آقای علی نیسی فرزند عزیز کد نامزد ۲۹۴۶
– ۶۳۳ آقای یحیی نیسی فرزند صمد کد نامزد ۲۹۴۷
– ۶۳۴ آقای حسین نیک آئین فرزند اسدالله کد نامزد ۲۹۴۹
– ۶۳۵ آقای عبدالرحمان نیک سرشت فرزند محمد رحیم کد نامزد ۲۹۵۱
– ۶۳۶ آقای متین نیک فر فرزند محمد على کد نامزد ۲۹۵۲
– ۶۳۷ آقای محمد هادی قنوات مشهور به قنواتى فرزند منصور کد نامزد ۲۹۵۴
– ۶۳۸ آقای امیرمحمد هادی نیا مشهور به معاوی فرزند عبدالباری کد نامزد ۲۹۵۶
– ۶۳۹ خانم بهناز هارونی فرزند محمدجواد کد نامزد ۲۹۵۷
– ۶۴۰ آقای رضا هاشمی گهروئی فرزند غلامعباس کد نامزد ۲۹۵۸
– ۶۴۱ خانم زهرا هاشمی نژاد مشهور به ام ادیب و زهرا موسوی فرزند کریم کد نامزد ۲۹۵۹
– ۶۴۲ آقای عبدالجلیل هردانی فرزند عبدالزهرا کد نامزد ۲۹۶۱
– ۶۴۳ آقای عبدالرحیم هرمزی فرزند پرویز کد نامزد ۲۹۶۲
– ۶۴۴ آقای ایمان هرمزی نژاد فرزند یداله کد نامزد ۲۹۶۴
– ۶۴۵ آقای غلامعباس هزاریان مشهور به عباس فرزند محمد على کد نامزد ۲۹۶۵
– ۶۴۶ آقای مجتبی همائی فرزند مصطفى کد نامزد ۲۹۶۷
– ۶۴۷ آقای محمد همائی فر فرزند علی کد نامزد ۲۹۶۸
– ۶۴۸ آقای کیوان همت علیان فرزند عیسی کد نامزد ۲۹۶۹
– ۶۴۹ خانم مرضیه همت نژاد فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۹۷۱
– ۶۵۰ آقای عباس همتی مشهور به ممبینى فرزند عبدی کد نامزد ۲۹۷۲
– ۶۵۱ آقای محمد وفاخواه فرزند غلام کد نامزد ۲۹۷۴
– ۶۵۲ آقای ناصر ولی شرف فرزند علی کد نامزد ۲۹۷۵
– ۶۵۳ آقای خلیل ویسی شیخ رباط مشهور به غدیر ویسى (شیخ رباط) فرزند عیدی کد نامزد ۲۹۷۶
– ۶۵۴ آقای معلا یابری فرزند عبدالواحد کد نامزد ۲۹۷۸
– ۶۵۵ آقای بهنام یارزاده دهکردی فرزند باقر کد نامزد ۲۹۷۹
– ۶۵۶ آقای اسفندیار یارعلی فرزند رستم کد نامزد ۲۹۸۱
– ۶۵۷ آقای سعید یاسینی فرزند جاراله کد نامزد ۲۹۸۲
– ۶۵۸ خانم نگار یاوری فرزند علی کد نامزد ۲۹۸۴
– ۶۵۹ آقای سیدقاسم یاوری موسوی فرزند سید لفته کد نامزد ۲۹۸۵
– ۶۶۰ خانم صدیقه یوسف نعنائی فرزند یوسف کد نامزد ۲۹۸۷
– ۶۶۱ آقای مظفر یوسفی فرزند على حسین کد نامزد ۲۹۸۹
– ۶۶۲ آقای علیرضا یوسفی اوروند فرزند میرزاخان کد نامزد ۲۹۹۱
– ۶۶۳ آقای مرتضی یوسفی حاجیوند مشهور به مرتضى یوسفى فرزند طاهر کد نامزد ۲۹۹۲
– ۶۶۴ آقای صالح یوسفی نیک مشهور به دکتر- سویفى فرزند خلیف کد نامزد ۲۹۹۴
– ۶۶۵ آقای سامان یونسی فرزند عباس کد نامزد ۲۹۹۵
 
 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ۱۳ ﻧﻔﺮ ﺍﺳـﺖ ، ﺭﺃﻱ ﺩﻫـﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﺧﺬﺭﺃﻱ ﻓـﻘﻂ ﺍﺳﺎﻣﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ۱۳ ﻧﻔـﺮ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﺮگ ﺭﺃﻱ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ . 
هیات  ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﻱ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ ۵۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺧﺬﺭﺃﻱ ، ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
 
ﺷﻜﺎﻳﺎﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ۱ ﺫﻳﻞ ﻣﺎﺩﻩ ۷۰ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺷﺎﻛﻲ ﻳﺎ ﺷﺎﻛﻴﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ، ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ، ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺷﺎﻛﻲ ﻳﺎ ﺷﺎﻛﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . 
 
 
۷۷۷۸