آگهی اسامی و کد نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز

اسامی و کد نامزدهای انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر اهواز از سوی فرمانداری اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، در اجرای ماده ۵۴قانون انتخابات و ماده ۵۶آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر اهواز می رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز به شرح زیر می باشد.

 • – خانم معصومه ابراهیمی فرزند علی رضا کد نامزد ۱۱۲۱

 • – خانم مریم ابریشم کار فرزند قنبرعلی کد نامزد ۱۱۲۴

 • – آقای صالح اچرش فرزند طاهر کد نامزد ۱۱۲۶

 • – خانم سیده سیما احمدپوری فرزند سیدظهراب کد نامزد ۱۱۲۷

 • – آقای احمدرضا احمدی فرزند رجب کد نامزد ۱۱۲۸

 • – آقای حسن احمدی فرزند رمضان کد نامزد ۱۱۲۹

 • – آقای روزبه احمدی فرزند جان محمد کد نامزد ۱۱۴۲

 • – آقای محمدعلی احمدی فرزند پنجیکی کد نامزد ۱۱۴۶

 • – آقای مهرداد احمدی فرزند فریبرز کد نامزد ۱۱۴۷

 • – خانم فرخنده احمدی بابادی فرزند اصلان کد نامزد ۱۱۴۹

 • – آقای سیدمرتضی احمدی تبار فرزند سیدمندنی کد نامزد ۱۱۵۱

 • – آقای امیرعباس احمدی جوان فرزند علی بابا کد نامزد ۱۱۵۲

 • خانم مریم اخلاقی نسب فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۱۵۶

 • آقای یداله اخلاقی نسب فرزند خلیفه کد نامزد ۱۱۵۷

 • آقای محسن آخوند فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۱۵۸

 • آقای سیامک اردشیری فرزند غریب کد نامزد ۱۱۶۱

 • – خانم بیتا ارزانی بیرکانی فرزند علی کد نامزد ۱۱۶۲

 • – آقای سعید آزیش فرزند نجفی کد نامزد ۱۱۶۷

 • – آقای خالد آژ مشهور به خالد حیدری فرزند حسین کد نامزد ۱۱۶۸

 • – آقای شاهرخ استادعلی عسکری فرزند شاپور کد نامزد ۱۱۶۹

 • – آقای فریدون اسداللهی فرزند رجب کد نامزد ۱۱۷۱

 • – آقای سیاوش اسدی فرزند هرمز کد نامزد ۱۱۷۴

 • – آقای یونس اسفندیاری نژاد فرزند محمد کد نامزد ۱۱۷۵

 • – آقای امین اسکندری فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۱۷۶

 • – آقای حمزه اسکندری فرزند مصطفی کد نامزد ۱۱۷۹

 • – آقای سجاد اسمی پور فرزند براتعلی کد نامزد ۱۱۸۲

 • – آقای رستم اشرف پوربیرگانی فرزند رضاقلی کد نامزد ۱۱۸۴

 • – آقای علیرضا اصغری فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۱۸۵

 • – آقای محمدصادق اعلائی فرزند منوچهر کد نامزد ۱۱۸۷

 • – آقای مهدی افشارنژاد فرزند مالک کد نامزد ۱۱۹۱

 • – آقای محمدمهدی افصحی فرزند محسن کد نامزد ۱۱۹۴

 • – آقای ایمان آقاملاپور مشهور به امامقلى فرزند نقدعلی کد نامزد ۱۱۹۵

 • – خانم فرخنده اکبرزاده دشت بزرگ فرزند اکبر کد نامزد ۱۱۹۶

 • – آقای سیدمیثم آلبوشوکه فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۱۹۸

 • آقای فالح البوغبیش مشهور به حلفى فرزند کریم کد نامزد ۱۲۱۱

 • آقای محمدرضا آل خمیس مشهور به رضا فرزند سجاد کد نامزد ۱۲۱۲

 • آقای اسماعیل الماسی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۱۴

 • آقای هادی الهائی مشهور به هادی حیاوی فرزند خدیر کد نامزد ۱۲۱۵۳۹ اسماعیل امامی فرزند بیژن کد نامزد ۱۲۱۶

 • سعید امانی فرزند البرز کد نامزد ۱۲۱۷

 • خانم سودابه آمده فرزند مهراب کد نامزد ۱۲۱۹

 • آقای عبدالرضا ام غریب زاده سعیدی فرزند مالک کد نامزد ۱۲۲۱

 • – خانم خدیجه امیرکیا فرزند یونس کد نامزد ۱۲۲۴

 • – آقای افشین امیری مشهور به افشین کمایى فرزند رمضان کد نامزد ۱۲۲۵

 • – آقای علی امیری فرزند کرم الله کد نامزد ۱۲۲۶

 • – خانم آزیتا امینی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۲۲۷

 • – آقای محمدامین امینی فرزند منصور کد نامزد ۱۲۲۸

 • – آقای علی اهوازی خلف زاده فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۲۴۲

 • – آقای محمدطاهر اورده فرزند قدرت الله کد نامزد ۱۲۴۴

 • – آقای میثم ایاسی فرزند عبدالحمید کد نامزد ۱۲۴۸

 • – آقای محمدرضا ایزدی فرزند حیدر کد نامزد ۱۲۴۹

 • – آقای میثم ایوبی فرد فرزند عبدالجلیل کد نامزد ۱۲۵۱

 • – آقای مهران باباپور فرزند خانلرخان کد نامزد ۱۲۵۲

 • – آقای شهرام بابااحمدی رضائی فرزند سیف اله کد نامزد ۱۲۵۴

 • – آقای ابراهیم بابادی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۵۵

 • – آقای کیوان بابادی فرزند عیدی محمد کد نامزد ۱۲۵۶

 • – آقای منصور بابادی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۵۷

 • – آقای غلامحسین بابائی مشهور به شهرام بابائى فرزند غفور کد نامزد ۱۲۵۸

 • – آقای مهدی باجی مشهور به کعبی الباجى فرزند مجید کد نامزد ۱۲۵۹

 • – آقای سعید باوی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۶۴

 • خانم معصومه بدوان فرزند چلوب کد نامزد ۱۲۶۷

 • آقای احمد براتی فرزند سرافراز کد نامزد ۱۲۶۸

 • آقای میثم برگ بیدوندی فرزند محمود کد نامزد ۱۲۷۱

 • آقای عادل برنادل فرزند علی کد نامزد ۱۲۷۲

 • امیرحسین برهمند فرزند عبداله ۱۲۷۴

 • محمود بروایه فرزند گطیوش کد نامزد ۱۲۷۶

 • آقای مسعود برون فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۷۸

 • آقای مهرزاد برون مشهور به مهرداد بدوان فرزند ملک محمد کد نامزد ۱۲۷۹

 • – خانم فاطمه برون کیانی فرزند علی نقی کد نامزد ۱۲۸۱

 • – آقای فرشاد بشردوست فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۲۸۲

 • – آقای حسین بغلانی فرزند مطیر کد نامزد ۱۲۸۴

 • – آقای طهماسب بلدی فرزند علی کد نامزد ۱۲۸۶

 • – آقای عباس بنی تمیم مشهور به عباس الطرفى فرزند صدام کد نامزد ۱۲۸۹

 • – آقای محمدرضا بنی تمیمی فرزند فالح کد نامزد ۱۲۹۱

 • – خانم انیسه بنی طرفی فرزند عبدالصاحب کد نامزد ۱۲۹۲

 • – خانم مهناز بهادری فرزند لطیف کد نامزد ۱۲۹۴

 • – آقای رضا بهادری بیرگانی فرزند کامران کد نامزد ۱۲۹۵

 • – آقای ارسلان بهرام نژاد فرزند بهرام کد نامزد ۱۲۹۷

 • – آقای محمد بهمنش فرزند عباس کد نامزد ۱۲۹۹

 • – آقای جواد بهمنی فرزند منوچهر کد نامزد ۱۴۱۱

 • – آقای حسن بهمنی فرزند خدارحم کد نامزد ۱۴۱۲

 • – آقای سهراب بهمنی نیا فرزند مهمد کد نامزد ۱۴۱۴

 • – آقای عباس بهمئی فرزند عبدالرضا کد نامزد ۱۴۱۶

 • – آقای علی بهمئی مشهور به على بهمنى فرزند مصطفی کد نامزد ۱۴۱۷

 • – آقای محمد بهوند فرزند علی کد نامزد ۱۴۱۸

 • – آقای غلام عباس بهوندی فرزند کریم کد نامزد ۱۴۱۹

 • آقای محمد بوستانی فرزند نادعلی کد نامزد ۱۴۲۲

 • آقای جابر بوعذار فرزند جعفر کد نامزد ۱۴۲۴

 • آقای علی محمد بیات فرزند علی کد نامزد ۱۴۲۶

 • خانم زهرا بیت سیاح مشهور به زهرا بنى طرف فرزند فرحان کد نامزد ۱۴۲۷۹۱ الیاس پاپی زاده فرزند علیرضا       ۱۴۲۹

 • علی پارسی فر فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۴۴۱

 • آقای افشین پرویزی فرزند سلطانعلی کد نامزد ۱۴۴۵

 • آقای رامین پرویزی بابادی فرزند پرویز کد نامزد ۱۴۴۶

 • – آقای سیدیوسف پژوهنده فرزند سیدعادل کد نامزد ۱۴۴۷

 • – خانم معصومه پوربهادر فرزند حسن کد نامزد ۱۴۴۸

 • – آقای فرشید پورحاجت فرزند سلطانمراد کد نامزد ۱۴۴۹

 • – آقای حسین پورسلطانیان مشهور به حسین پورسلطان فرزند جمشید کد نامزد ۱۴۵۲

 • – آقای بهزاد پورسینا فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۴۵۵

 • – آقای مسعود پورشریف فرزند خلف کد نامزد ۱۴۵۶

 • – آقای محمدرضا پورفصیح فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۴۵۷

 • – خانم فرانک پورمهدی فرزند حسن کد نامزد ۱۴۵۸

 • – آقای سیدمحمدعلی پورموسوی فرزند سیدعبدالمحمد کد نامزد ۱۴۵۹

 • – آقای مسعود پولادوند فرزند محمد کد نامزد ۱۴۶۱

 • – آقای میثم تارم فرزند خنیاب کد نامزد ۱۴۶۴

 • – آقای نصرت الله تامرادی فرزند احمد کد نامزد ۱۴۶۵

 • – آقای محمد تبعه عقبی فرزند عزیز کد نامزد ۱۴۶۶

 • – آقای علی تقی پور فرزند عیسی کد نامزد ۱۴۶۷

 • – آقای صادق تلاوری فرزند رحمن کد نامزد ۱۴۶۹

 • – آقای رحیم تمیمی حلفی فرزند عباس کد نامزد ۱۴۷۱

 • – آقای مهدی جابری زاده مشهور به مهدی انصاری فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۴۷۲

 • – آقای امید جاسمی زاده فرزند علی کد نامزد ۱۴۷۴

 • خانم مریم جاسمی زرگانی فرزند هادی کد نامزد ۱۴۷۵

 • آقای محمدامین جامعی فرزند طاهر کد نامزد ۱۴۷۶

 • آقای حسین جانعلی وند فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۷۷

 • مرتضی جاویدان فرزند مجید کد نامزد ۱۴۷۹

 • علی جرف زاده فرزند چاسب ۱۴۸۱

 • آقای حسین جرفی زاده مشهور به سجاد جرفى زاده فرزند علی کد نامزد ۱۴۸۲

 • آقای سعید جعفری فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۴۸۴

 • آقای سیدفخرالدین جعفری مشهور به سید حسین جعفری فرزند سیدجمال کد نامزد ۱۴۸۵

 • – آقای احمد جلالی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۸۶

 • – آقای علی جلالی فرزند عبدالله کد نامزد ۱۴۸۷

 • – آقای امیرحسین جلالیان لرکی فرزند جمشید کد نامزد ۱۴۸۸

 • – آقای مهراب جلالیان لرکی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۴۸۹

 • – آقای ابوالقاسم جلیلی فرزند علی محمد کد نامزد ۱۴۹۱

 • – خانم سمیرا جلیلی فرزند داراب کد نامزد ۱۴۹۲

 • – آقای محمدرضا جلیلی سڃه گانی فرزند فریدون کد نامزد ۱۴۹۴

 • – آقای امین جلیلی فرد فرزند جان محمد کد نامزد ۱۴۹۵

 • – آقای بابک جلیلی نرگسی فرزند برزو کد نامزد ۱۴۹۷

 • – آقای علی اکبر جمال پور فرزند علی جمعه کد نامزد ۱۴۹۸

 • – آقای وحید جمالپورمالک آبادی فرزند حاجت مراد کد نامزد ۱۴۹۹

 • – آقای مجید جمشیدی مقدم فرزند یداله کد نامزد ۱۵۱۱

 • – خانم ستاره جمیلی زاده فرزند زاهد کد نامزد ۱۵۱۲

 • – آقای شاهپور جهانبانی وشاره فرزند سرمست کد نامزد ۱۵۱۴

 • – آقای منوچهر جهانگیری فرزند محمدمراد کد نامزد ۱۵۱۶

 • – آقای سیدسروش جهان مهر فرزند سیدعبدالحسین کد نامزد ۱۵۱۷

 • – آقای محمدرضا جهانی فرزند عباس کد نامزد ۱۵۱۸

 • – آقای شاهین جوهری پوررامهرمزی فرزند محمود کد نامزد ۱۵۲۲

 • – آقای مهدی چاملی مشهور به معربى شاخى فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۵۲۴

 • – خانم آسیه چعبی فرزند مجید کد نامزد ۱۵۲۶

 • – آقای رحیم چلداوی فرزند چاسب کد نامزد ۱۵۲۷

 • – خانم سعاد چنانی مشهور به سعاد بنداوی فرزند عبدالعلی کد نامزد ۱۵۲۸

 • غلامعلی چهارلنگی فرزند ولی ۱۵۴۱

 • آقای احسان چهرازی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۵۴۲

 • خانم مرضیه حاتم نژاد فرزند نادر کد نامزد ۱۵۴۴

 • آقای علی حاتمی فرزند علی زمان کد نامزد ۱۵۴۵

 • – آقای سیامک حاتمی غریبوند فرزند محمدیار کد نامزد ۱۵۴۶

 • – آقای ناصر حاجتی بردمیلی فرزند حاجی علی کد نامزد ۱۵۴۹

 • – خانم مهری حاجی پور فرزند خدایار کد نامزد ۱۵۵۲

 • – آقای هومن حاجی پور فرزند خدارحم کد نامزد ۱۵۵۴

 • – آقای علی مراد حافظی فرزند شاهمراد کد نامزد ۱۵۵۶

 • – آقای حامد حامدپور فرزند بیژن کد نامزد ۱۵۵۷

 • – آقای رحیم حبیب الهی فرزند فرامرز کد نامزد ۱۵۵۸

 • – خانم فروزان حبیبی فرزند غلامشاه کد نامزد ۱۵۵۹

 • – آقای حیدر حجتی نیا فرزند قپونی کد نامزد ۱۵۶۱

 • – آقای فرزاد حدادی بابادی فرزند فتح اله کد نامزد ۱۵۶۲

 • – آقای جواد حردانی فرزند مراد کد نامزد ۱۵۶۴

 • – آقای حاتم حردانی فرزند عبدالجبار کد نامزد ۱۵۶۵

 • – آقای عباس حردانی فرزند مجید کد نامزد ۱۵۶۶

 • – آقای عبدالمجید حریزاوی فرزند موسی کد نامزد ۱۵۶۸

 • – آقای احمد حزباوی مشهور به احمد ناجى فرزند حاسود کد نامزد ۱۵۶۹

 • – آقای محمد حسین پور فرزند ناصر کد نامزد ۱۵۷۴

 • – آقای علی حسین پورمهامید فرزند کاظم کد نامزد ۱۵۷۵

 • – آقای سیدمهدی حسینی فرزند سیدموسی کد نامزد ۱۵۷۶

 • آقای سیدمهدی حسینی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۵۷۷

 • خانم سیده فاطمه حسینی فرزند سیدداود کد نامزد ۱۵۷۸

 • خانم سیده الهه حسینی علویجه فرزند سیدجمال کد نامزد ۱۵۸۱

 • سیدشکرخدا حسینی فرد فرزند محمدرحیم کد نامزد ۱۵۸۲

 • محمدرضا حسینی وفا فرزند عبدالرحمن کد نامزد ۱۵۸۴

 • آقای صادق حمیداوی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۸۶

 • خانم کامله حمیداوی محمدپور مشهور به کامله حمید فرزند کاظم کد نامزد ۱۵۸۷

 • آقای مجاهد حنصی سواری مشهور به جواد حنصى سواری فرزند منصور کد نامزد ۱۵۸۸

 • – آقای خلیل حویزئی زاده فرزند عبدالحسن کد نامزد ۱۵۸۹

 • – آقای حسن حیدری فرزند یونس کد نامزد ۱۵۹۲

 • – آقای حسین حیدری مشهور به امیر حسین حیدری کردزنگنه فرزند پرویز کد نامزد ۱۵۹۴

 • – آقای صالح حیدری فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۵۹۵

 • – آقای محمدباقر حیدری فرزند عبدالمنعم کد نامزد ۱۵۹۶

 • – آقای همایون حیدری فرزند احمد کد نامزد ۱۵۹۷

 • – آقای سیروس حیدری گورداگونی فرزند امیرحسین کد نامزد ۱۵۹۸

 • – آقای مجید خادم زاده فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۹۹

 • – خانم سیده مائده خاکوندان فرزند سیدحسن کد نامزد ۱۶۱۱

 • – آقای عبدالله خالدی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۶۱۲

 • – آقای رضا خالدیان فرزند سعید کد نامزد ۱۶۱۴

 • – خانم لاله خدابخشی اردلی فرزند امیدوار کد نامزد ۱۶۱۶

 • – آقای امیرحشمت خدمتی بازکیائی فرزند رضا کد نامزد ۱۶۱۷

 • – آقای امید خزائی فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۶۱۸

 • – آقای ایاز خسروی فرزند محمدمراد کد نامزد ۱۶۱۹

 • – آقای عبدالرحیم خسروی پاتاوه فرزند آقارحیم کد نامزد ۱۶۲۱

 • – آقای مسعود خسروی حاجیوند فرزند سلطانعلی کد نامزد ۱۶۲۲

 • – خانم ویلا خسروی نژاد فرزند افراسیاب کد نامزد ۱۶۲۴

 • آقای جانعلی خورشیدی فرزند خونعلی کد نامزد ۱۶۲۸

 • خانم ساناز خورشیدی فرزند قاسمعلی کد نامزد ۱۶۲۹

 • آقای سیروان خیری اوروند مشهور به جاسم خیری اوروند فرزند لطف اله کد نامزد ۱۶۴۱

 • خانم ستاره دانش خواه فرزند فریدون کد نامزد ۱۶۴۴

 • حمداله داودی فرزند شکراله کد نامزد ۱۶۴۶

 • خانم خدیجه داودی فرزند علیرحم کد نامزد ۱۶۴۷

 • آقای عبداله داودی مشهور به بهنام داودی فرزند علیمحمد کد نامزد ۱۶۴۹

 • آقای محمد داودی فرزند حسین کد نامزد ۱۶۵۱

 • – آقای محمدرضا داودی نژاد فرزند سلطانعلی کد نامزد ۱۶۵۲

 • – آقای محمد دخیل زاده فرزند نعیم کد نامزد ۱۶۵۴

 • – آقای سیدمحمد درستان فرزند سیدعباس کد نامزد ۱۶۵۵

 • – خانم خدیجه دشت بزرگ فرزند حسین کد نامزد ۱۶۵۶

 • – آقای مرتضی دشت بزرگ فرزند علی کد نامزد ۱۶۵۷

 • – آقای کاظم دشت بزرگی فرزند حمید کد نامزد ۱۶۵۸

 • – آقای حمید دغاغله فرزند یابر کد نامزد ۱۶۵۹

 • – خانم فاطمه دغاقله فرزند عبدالنبی کد نامزد ۱۶۶۱

 • – آقای ناصر دلفی فرزند حمید کد نامزد ۱۶۶۲

 • – آقای حسین دلفی منش فرزند حمید کد نامزد ۱۶۶۴

 • – آقای بهمن دهفولی فرزند علی کد نامزد ۱۶۶۵

 • – آقای علی دوستی مشهور به دکتر دوستى فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۶۶۷

 • – آقای منوچهر دوستی فرزند جانمحمد کد نامزد ۱۶۶۸

 • – آقای مجید دوستی میرقائد فرزند سعید کد نامزد ۱۶۶۹

 • – آقای حمزه دیلمی زاده فرزند امیر کد نامزد ۱۶۷۱

 • – آقای کرمعلی دینارونی فرزند فرج اله کد نامزد ۱۶۷۲

 • – آقای قاسم دیوانی مشهور به قاسم بغلانى فرزند حسن کد نامزد ۱۶۷۴

 • – آقای سعادت رحمانی فرزند مسعود کد نامزد ۱۶۷۹

 • آقای حسین رحمانی زاده فرزند علی کد نامزد ۱۶۸۱

 • آقای شاپور رحیمی فرزند منصور کد نامزد ۱۶۸۲

 • خانم مژگان رحیمی منجزی فرزند قهرمان کد نامزد ۱۶۸۴

 • رضا رستمی فرزند عبدشاه کد نامزد ۱۶۸۵

 • خانم سمیه رسولی اصل فرزند احمد کد نامزد ۱۶۸۶

 • آقای مصطفی رشیدی فرزند رضا کد نامزد ۱۶۸۷

 • آقای عبدالحمید رشیدی راد فرزند جابر کد نامزد ۱۶۸۸

 • آقای داود رضائی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۶۹۱

 • – آقای کرامت رضائی فرزند قلی کد نامزد ۱۶۹۲

 • – خانم عاطفه رضائی فر فرزند مرادعلی کد نامزد ۱۶۹۴

 • – آقای ابراهیم رضائی میرقائد فرزند سلطانمراد کد نامزد ۱۶۹۵

 • – آقای علیرضا رضائی ورزرد فرزند علی کد نامزد ۱۶۹۶

 • – آقای سیدمحمدجواد رضوی فرزند عبدالنبی کد نامزد ۱۶۹۸

 • – آقای قیس رفیعی مشهور به قیس زرگانى فرزند عزیز کد نامزد ۱۷۱۲

 • – آقای احمد رفیعی نیا فرزند رجب علی کد نامزد ۱۷۱۴

 • – آقای امین روحانی نژاد فرزند اصغر کد نامزد ۱۷۱۷

 • – آقای محمدامین روحی حدید فرزند شمال کد نامزد ۱۷۱۸

 • – آقای اکبر ریحانی زاده فرزند عبدالحسن کد نامزد ۱۷۱۹

 • – آقای محمود رئیسیان مشهور به محمود رئیسى فرزند علی باز کد نامزد ۱۷۲۱

 • – آقای محمدمهدی زارع فرزند عبدالرضا کد نامزد ۱۷۲۲

 • – آقای حجت الله زارع زاده فرزند فرج الله کد نامزد ۱۷۲۴

 • – آقای داود زراسوندمهری فرزند حسن کد نامزد ۱۷۲۵

 • – آقای حمید زرگان فرزند یبیر کد نامزد ۱۷۲۶

 • – آقای عباس زرگانی پور فرزند ناصر کد نامزد ۱۷۲۷

 • – آقای محمدرضا زرگران خوزانی فرزند مصطفی کد نامزد ۱۷۲۸

 • – خانم آذر زمان پور فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۷۴۱

 • خانم فاطمه زمان زاده فرزند شنبه کد نامزد ۱۷۴۲

 • آقای مهدی زمانی زاده فرزند داریوش کد نامزد ۱۷۴۴

 • آقای احمد زنگنه فرزند سیاوش کد نامزد ۱۷۴۵

 • خانم میترا زنگنه فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۷۴۶

 • هوشنگ زنگنه فرزند عباس کد نامزد ۱۷۴۷

 • کیامرث زنگنه بندانی مشهور به کیامرث بندانى فرزند حاجی کد نامزد ۱۷۴۸

 • عباس زهیری فرزند لطیف کد نامزد ۱۷۴۹

 • آقای هادی زهیری فرزند خزعل کد نامزد ۱۷۵۱

 • – آقای امیر زویدات فرزند غضبان کد نامزد ۱۷۵۲

 • – آقای حمید زویداویان فرزند یوسف کد نامزد ۱۷۵۴

 • – آقای حسین زیدوندی مشهور به حسین زیدونى فرزند علی کد نامزد ۱۷۵۵

 • – آقای حسین سادات تلقری فرزند فضل اله کد نامزد ۱۷۵۶

 • – خانم سمیه ساسان فرزند غلامعباس کد نامزد ۱۷۵۷

 • – آقای علی ساعدی مشهور به عون ساعدی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۷۵۸

 • – خانم امیره ساکی فرزند عباس کد نامزد ۱۷۵۹

 • – آقای حسین ساکی فرزند جلیل کد نامزد ۱۷۶۲

 • – آقای رضا ساکی فرزند حبیب کد نامزد ۱۷۶۴

 • – آقای محمد سالاروند فرزند براتعلی کد نامزد ۱۷۶۵

 • – آقای مهدی سالم مشهور به مهدی زرگانى فرزند عبدالمجید کد نامزد ۱۷۶۶

 • – آقای آرمین سبزعلی زاده فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۷۶۸

 • – آقای فرید سبهانی فرزند رحمه کد نامزد ۱۷۷۱

 • – آقای هدایت الله سپهری بروجنی فرزند فرج الله کد نامزد ۱۷۷۲

 • – آقای احمد سراج فرزند محمدجواد کد نامزد ۱۷۷۴

 • – خانم لیلا سرخه نژاد فرزند علی کد نامزد ۱۷۷۵

 • – آقای محمدرضا سرلک فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۷۷۸

 • – آقای ابراهیم سعدونی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۷۹

 • آقای اسماعیل سعدونی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۸۱

 • آقای بهادر سعدی ال کثیر فرزند حاجت کد نامزد ۱۷۸۲

 • آقای کریم سعیداوی فرزند لطیف کد نامزد ۱۷۸۴

 • بهزاد سلامات فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۷۸۶

 • عباس سلحشور فرزند عزیزاله کد نامزد ۱۷۸۸

 • محمدرضا سلطانی منش فرزند مسعود کد نامزد ۱۷۹۱

 • هادی سلمان پور فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۷۹۲

 • آقای بهمن سلیمانی بابادی فرزند غلام عباس کد نامزد ۱۷۹۴

 • – آقای عبدالزهرا سنواتی فرزند خلف کد نامزد ۱۷۹۶

 • – آقای احمد سواری مشهور به حمودسواری فرزند سعید کد نامزد ۱۷۹۷

 • – آقای اسماعیل سواری فرزند خلف کد نامزد ۱۷۹۸

 • – آقای امجد سواری فرزند عبدالعلی کد نامزد ۱۷۹۹

 • – آقای حسین سواری فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸۱۲

 • – آقای علی سواری فرزند محمد کد نامزد ۱۸۱۵

 • – آقای علی سواری مشهور به سرهنگ سواری فرزند یوسف کد نامزد ۱۸۱۶

 • – آقای علی سواری فرزند حنو کد نامزد ۱۸۱۷

 • – آقای علی سواری فرزند نعیم کد نامزد ۱۸۱۸

 • – آقای علی سواری فرزند عبدالساده کد نامزد ۱۸۱۹

 • – آقای کاظم سواری فرزند لفته کد نامزد ۱۸۲۱

 • – آقای کمال سواری فرزند عاشور کد نامزد ۱۸۲۲

 • – آقای ناجی سواری فرزند عبدالساده کد نامزد ۱۸۲۴

 • – آقای یاسین سواری فرزند یسر کد نامزد ۱۸۲۵

 • – آقای محمدعلی سواعدی فرزند سعدی کد نامزد ۱۸۲۸

 • – آقای علیرضا سویدی فرزند عبدالنبی کد نامزد ۱۸۲۹

 • – آقای ایمان سیاتیری فرزند حسین کد نامزد ۱۸۴۱

 • – خانم زینب سیاحی فرزند خشین کد نامزد ۱۸۴۴

 • آقای سعید سیاحی فرزند کاظم کد نامزد ۱۸۴۵

 • آقای عبداله سیاحی فرزند جبار کد نامزد ۱۸۴۶

 • آقای محمدعلی سیاحی مشهور به محمود سیاحى فرزند عبدالشیخ کد نامزد ۱۸۴۸

 • آقای شهرام سیاحی زاده فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۸۴۹

 • روزبه سیدنژاد فرزند علی کد نامزد ۱۸۵۱

 • عبدالوهاب سیلاوی فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۸۵۲

 • مهدی سیلاوی فرزند منصور کد نامزد ۱۸۵۵

 • خانم فاطمه شاغولی فرزند مسعود کد نامزد ۱۸۵۶

 • – آقای غلامرضا شانه سازان فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۸۵۷

 • – آقای امید شایان دوست فرزند عاشور کد نامزد ۱۸۵۸

 • – آقای محمد شایسته فر فرزند صفر کد نامزد ۱۸۵۹

 • – آقای اسمعیل شبرنگی مشهور به دشت بزرگ – قطب الدین فرزند جواد کد نامزد ۱۸۶۱

 • – آقای امین شحیطاوی فرزند حسن کد نامزد ۱۸۶۵

 • – آقای سیدسعید شرفاء فرزند سیدشلش کد نامزد ۱۸۶۶

 • – آقای هادی شرفی مشهور به شریفى ، شرفه فرزند مختاظ کد نامزد ۱۸۶۷

 • – آقای آرمان شریف ابراهیمی مشهور به بهروز شریف ابراهیمى فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸۶۸

 • – خانم پردیس شریف پور فرزند جعفرقلی کد نامزد ۱۸۶۹

 • – آقای احمد شریفی فرزند تویج کد نامزد ۱۸۷۱

 • – آقای احمد شریفی فرزند لعیبی کد نامزد ۱۸۷۲

 • – آقای امید شریفی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۸۷۴

 • – آقای امیررضا شریفی فرزند مجید کد نامزد ۱۸۷۵

 • – آقای محمدعلی شریفی فرزند سلمان کد نامزد ۱۸۷۶

 • – آقای مرتضی شریفی فرزند کاظم کد نامزد ۱۸۷۷

 • – آقای مسعود شریفی فرزند مضفر کد نامزد ۱۸۷۸

 • – آقای مهدی شریفی فرزند کاظم کد نامزد ۱۸۷۹

 • – آقای علی رضا شش بلوکی مشهور به على رضا قشقایى فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸۸۱

 • – آقای جعفر شعبان پورخزینه مشهور به جعفر سلامى فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۸۸۲

 • – آقای حسین شفیعی مشهور به حسین شفیعى فرزند محمد کد نامزد ۱۸۸۴

 • – خانم وسام شلتوکی فرزند حسن کد نامزد ۱۸۸۵

 • – آقای شهریار شهروئی فرزند کریم کد نامزد ۱۸۸۶

 • مسعود شهریاری فرزند اله مراد کد نامزد ۱۸۸۹

 • خانم نیره شهریسوند فرزند محسن کد نامزد ۱۸۹۱

 • آقای سیدعلی شوکتیان مشهور به سیدعلى البوشوکه فرزند سیدمحسن کد نامزد ۱۸۹۲

 • آقای محمد شیرازی فرزند عبدالزهرا کد نامزد ۱۸۹۶

 • – آقای اصغر شیرالی فرزند عباس کد نامزد ۱۸۹۷

 • – آقای جهانبخش شیرمردی فرزند اسحق کد نامزد ۱۸۹۸

 • – آقای سیدآرمان شیرمردی فرزند سیدغلامرضا کد نامزد ۱۸۹۹

 • – خانم نرگس شیرمردی فرزند کلبعلی کد نامزد ۱۹۱۱

 • – خانم فریبا شیری فرزند اله یار کد نامزد ۱۹۱۴

 • – آقای میلاد شیرین فرزند علم باز کد نامزد ۱۹۱۵

 • – آقای ابراهیم شیشه بر فرزند پرویز کد نامزد ۱۹۱۶

 • – آقای عادل شیشه گری فرزند محمد کد نامزد ۱۹۱۷

 • – آقای رمضان صادقی اصل فرزند موسی کد نامزد ۱۹۱۸

 • – آقای محمود صادقی حسنوند فرزند معنا کد نامزد ۱۹۱۹

 • – خانم زیبا صالح پور فرزند ناصر کد نامزد ۱۹۲۱

 • – آقای امید صالح خوباورصاد فرزند صفدر کد نامزد ۱۹۲۲

 • – آقای عقیل صالح راد فرزند هوشنگ کد نامزد ۱۹۲۴

 • – آقای سیدابراهیم صالحی فرزند سیدرحیم کد نامزد ۱۹۲۵

 • – آقای هاشم صالحی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۹۲۶

 • – آقای ایمان صحت نیا فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۹۲۸

 • – خانم سمیرا صدری فرزند صباح کد نامزد ۱۹۲۹

 • – خانم ساره صفاریان فرزند سعید کد نامزد ۱۹۴۱

 • – آقای مجتبی صفاریان فرزند مصطفی کد نامزد ۱۹۴۲

 • – آقای مسلم صفائی مقدم فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۱۹۴۴

 • – خانم فاطمه صفری باغ سرخی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۹۴۵

 • – آقای عبدالرضا صمصام سخیراوی فرزند حمزه کد نامزد ۱۹۴۷

 • – آقای سیدحسن ضعفاءلنجی مشهور به سید حسن ضعفایى فرزند سیدمیرزا کد نامزد ۱۹۴۸

 • – آقای سیدفخرالدین طاهرزاده موسویان فرزند سیدحمداله کد نامزد ۱۹۵۱

 • – آقای علی طاهری فرزند سبزعلی کد نامزد ۱۹۵۴

 • – آقای احسان طاهری سرمور فرزند چنگیز کد نامزد ۱۹۵۵

 • – آقای محمد طاهری طلاوری فرزند یارمحمد کد نامزد ۱۹۵۶

 • – آقای علی طاهری منش فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۹۵۷

 • – آقای سعید طائی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۵۸

 • – خانم مریم طائی مشهور به مریم طایى فرزند یعقوب کد نامزد ۱۹۵۹

 • – آقای موسی طائی فرزند یعقوب کد نامزد ۱۹۶۱

 • – آقای ولید طائی فرزند عبدالصمد کد نامزد ۱۹۶۲

 • – آقای رضا طهماسبی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۹۶۹

 • – آقای عیسی طهماسی فرزند فیض اله کد نامزد ۱۹۷۱

 • – آقای ذوالفقار ظاهری عبده وند فرزند عیسی کد نامزد ۱۹۷۴

 • – آقای عبداله ظاهری عبده وند فرزند یداله کد نامزد ۱۹۷۵

 • – آقای محمد عارف نیا فرزند جعفر کد نامزد ۱۹۷۷

 • – آقای علی عالی پور فرزند اله داد کد نامزد ۱۹۷۸

 • – آقای یاسر عالی پور فرزند مهرعلی کد نامزد ۱۹۷۹

 • – خانم سمیه عبودی فرزند سیدخضیر کد نامزد ۱۹۸۶

 • – آقای محمد عبودی زاده فرزند علیرضا کد نامزد ۱۹۸۷

 • – خانم سلوا عبیات فرزند منصور کد نامزد ۱۹۹۱

 • – آقای فاضل عبیات فرزند عباس کد نامزد ۱۹۹۲

 • – آقای جعفر عبیداوی فرزند صادق کد نامزد ۱۹۹۴

 • – آقای حسین عبیداوی فرزند کریم کد نامزد ۱۹۹۵

 • – خانم ابتسام عبیدی نیسی فرزند عباس کد نامزد ۱۹۹۶

 • – آقای رحیم عڃرشاوی مشهور به رحیم عڃرش فرزند کاظم کد نامزد ۲۱۱۲

 • عزیز عذاری فرزند علی کد نامزد ۲۱۱۴

 • آقای علی اکبر عروجن فرزند رجبعلی کد نامزد ۲۱۱۵

 • آقای هادی عزیزی انور فرزند کریم کد نامزد ۲۱۱۶

 • آقای محسن عساکره فرزند خنجر کد نامزد ۲۱۱۷

 • – آقای احمد عسکریان فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۱۱۸

 • – خانم نورا عصاره فرزند مهدی کد نامزد ۲۱۱۹

 • – آقای سیدعباس عطاریان فرزند سیدمطهر کد نامزد ۲۱۲۱

 • – آقای پیمان عطائی کڃوئی فرزند عبدالرحمن کد نامزد ۲۱۲۲

 • – آقای میلاد عظیمی فرزند ادریس کد نامزد ۲۱۲۴

 • – آقای بهرام علی بخشی فرزند علی داد کد نامزد ۲۱۲۵

 • – آقای امید علی بیگی فرزند رمضان کد نامزد ۲۱۲۶

 • – آقای رضا علیجانی فرزند اسحق کد نامزد ۲۱۲۷

 • – آقای مهدی علیدادی فرزند محمود کد نامزد ۲۱۲۸

 • – آقای ایمان علیرضائی فرزند منوچهر کد نامزد ۲۱۲۹

 • – آقای فاضل عمیری فرزند حسن کد نامزد ۲۱۴۱

 • – آقای مجید عنافجیان فرزند علی کد نامزد ۲۱۴۲

 • – آقای محمد عنایتی راد فرزند فتح اله کد نامزد ۲۱۴۴

 • – آقای صاحب عوده تبار فرزند فاخر کد نامزد ۲۱۴۵

 • – خانم سهام عیدانی فرزند صالح کد نامزد ۲۱۴۶

 • – آقای جمعه عیسی زاده مهدیه فرزند صالح کد نامزد ۲۱۴۷

 • – خانم شهلا غریبی فرزند داراب کد نامزد ۲۱۴۸

 • – آقای قاسم غزلاوی فرزند ماضی کد نامزد ۲۱۵۱

 • – آقای محسن غلام مشاکی فرزند عبدالعلی کد نامزد ۲۱۵۴

 • – آقای رحیم غلامی فرزند لفته کد نامزد ۲۱۵۵

 • – آقای میلاد غمگین فرزند خدامراد کد نامزد ۲۱۵۶

 • – آقای سیدمحمد غنی فرزند سیداحمدعلی کد نامزد ۲۱۵۷

 • حمید غوابش مشهور به بدر غوابش فرزند محمد کد نامزد ۲۱۵۸

 • علیمحمد غیبی فرزند محمدسلطان کد نامزد ۲۱۵۹

 • آقای سیدجواد فاضلی فرزند سیدخمیس کد نامزد ۲۱۶۱

 • آقای سیدحسن فاضلی فرزند سیدخلیل کد نامزد ۲۱۶۲

 • – آقای سیدفیصل فاضلی فرزند سیدخلف کد نامزد ۲۱۶۴

 • – آقای سیدقادر فاضلی فرزند سیدیابر کد نامزد ۲۱۶۵

 • – آقای سیدقاسم فاضلی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۲۱۶۶

 • – آقای سیدلطیف فاضلی فرزند سیدهادی کد نامزد ۲۱۶۷

 • – آقای عباس فاضلی فرزند حسن کد نامزد ۲۱۶۸

 • – آقای سیدمحمد فاضلی مجرد مشهور به سادات جعاوله فرزند سیدرضا کد نامزد ۲۱۶۹

 • – آقای حسین فتاحی فرزند سلمان کد نامزد ۲۱۷۱

 • – آقای سپهر فتاحی فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۲۱۷۲

 • – آقای علیرضا فخر فرزند محمدمهدی کد نامزد ۲۱۷۴

 • – آقای فرهاد فرامین فرزند فرامرز کد نامزد ۲۱۷۵

 • – آقای نعمت اله فرزام نیا فرزند ماشاءاله کد نامزد ۲۱۷۶

 • – آقای امین الله فرهادی فرزند احمد کد نامزد ۲۱۷۷

 • – آقای میثم فرهادی کاهکش فرزند علی جمعه کد نامزد ۲۱۷۸

 • – آقای مهدی فریدونی پالنگان فرزند محمد کد نامزد ۲۱۸۲

 • – خانم ایمان فضلی فرزند محمد کد نامزد ۲۱۸۴

 • – آقای علی فلیوش مشهور به على سودانى فرزند هوشنگ کد نامزد ۲۱۸۶

 • – آقای علیرضا قاسم پور فرزند عبدالنبی کد نامزد ۲۱۸۸

 • – آقای داود قاسمی فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۱۸۹

 • – آقای محمد قاسمی فرزند قاسم کد نامزد ۲۱۹۱

 • – خانم لیلا قانع آزاد فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۱۹۲

 • – آقای مهدی قائدی فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۱۹۴

 • – آقای نوید قائدی فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۲۱۹۵

 • مصطفی قربانی فرزند غلام کد نامزد ۲۱۹۶

 • خانم یگانه قشقائی فرزند یوسف کد نامزد ۲۱۹۸

 • آقای حیدر قطب الدین مشهور به حیدر دشت بزرگ فرزند عبداله کد نامزد ۲۱۹۹

 • آقای منوچهر قلندر فرزند علی نظر کد نامزد ۲۲۱۴

 • – آقای محسن قلندرنژاد فرزند غلامحسن کد نامزد ۲۲۱۵

 • – خانم زهرا قنبری فرزند رضا کد نامزد ۲۲۱۶

 • – آقای مسلم قنبری عدیوی فرزند مرداس کد نامزد ۲۲۱۷

 • – آقای داود قندعلی فرزند تیمور کد نامزد ۲۲۱۸

 • – آقای محمدرضا قیصریان فرزند کریم کد نامزد ۲۲۴۱

 • – آقای فرشاد کاشانی فرزند علی کد نامزد ۲۲۴۲

 • – آقای رضا کاظمی فرزند بهرام کد نامزد ۲۲۴۵

 • – آقای علی کاکاوند فرزند محمد کد نامزد ۲۲۴۶

 • – خانم مرضیه کاملان فرزند محسن کد نامزد ۲۲۴۷

 • – خانم هما کاه کش فرزند هوشنگ کد نامزد ۲۲۴۸

 • – خانم آزیتا کاه کش حاتمی فرزند حسین کد نامزد ۲۲۴۹

 • – آقای حکیم کرامتی پور فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۲۵۲

 • – آقای علی رضا کربلائی پور فرزند عوض کد نامزد ۲۲۵۶

 • – آقای شهرام کردانی فرزند سعد کد نامزد ۲۲۵۷

 • – آقای احمدرضا کردزنگنه فرزند موسی کد نامزد ۲۲۵۸

 • – خانم مرضیه کردزنگنه فرزند مرتضی کد نامزد ۲۲۵۹

 • – آقای مصطفی کردزنگنه فرزند مرتضی کد نامزد ۲۲۶۱

 • – آقای محمد کروشاوی مشهور به کروشاتى – کروشات فرزند خلف کد نامزد ۲۲۶۲

 • آقای بیژن کریمی فرزند داراب کد نامزد ۲۲۶۴

 • خانم سارا کریمی فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۲۶۵

 • آقای عبداله کریمی فرزند احمد کد نامزد ۲۲۶۷

 • آقای نوید کریمیان فرزند حسن کد نامزد ۲۲۶۸

 • هادی کریمی سیاح فرزند سبزعلی کد نامزد ۲۲۶۹

 • امیر کشور فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۲۷۲

 • آقای رحیم کعب عمیر مشهور به رحیم کعبى فرزند جاسم کد نامزد ۲۲۷۴

 • خانم وحیده کعب عمیر فرزند علی کد نامزد ۲۲۷۵

 • – آقای عبدالواحد کعبی فرزند محمد کد نامزد ۲۲۷۶

 • – آقای مسلم کلانتری فرزند نبی اله کد نامزد ۲۲۷۸

 • – آقای امیرکمال کمائی فرزند علی کد نامزد ۲۲۷۹

 • – آقای علم شیر کهزادوند فرزند علی باز کد نامزد ۲۲۸۱

 • – آقای اسماعیل کوچک اندام فرزند عبدالحمید کد نامزد ۲۲۸۲

 • – آقای فرشاد کیان پور فرزند ماندنی کد نامزد ۲۲۸۴

 • – آقای علی رضا گل فرزند جمعه کد نامزد ۲۲۸۵

 • – خانم معصومه گل داری فرزند علی بخش کد نامزد ۲۲۸۶

 • – آقای بهرام گلناریان فرزند سیف اله کد نامزد ۲۲۸۷

 • – آقای محمد گوبالی زاده فرزند قاسم کد نامزد ۲۲۸۹

 • – آقای حمیدرضا گودرزی فرزند خدامراد کد نامزد ۲۲۹۱

 • – خانم اعظم گوهردوست فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۲۹۲

 • – خانم اسماء لجمارک فرزند محمد کد نامزد ۲۲۹۴

 • – خانم جواهر لطیفی فرزند مطیر کد نامزد ۲۲۹۶

 • – آقای محمد لفیتی فرزند عبدالزهرا کد نامزد ۲۲۹۷

 • – آقای ایمان لورابی مشهور به ایمان لهرابى فرزند غلامعباس کد نامزد ۲۲۹۸

 • – آقای صالح لویمی فرزند حمید کد نامزد ۲۴۱۱

 • – آقای مسعود لویمی فرزند احمد کد نامزد ۲۴۱۵

 • – آقای مهدی لویمی فرزند عبدالحسن کد نامزد ۲۴۱۶

 • – آقای محمد مال گرد فرزند عبدالعظیم کد نامزد ۲۴۱۷

 • – آقای مهدی مال میری فرزند جواد کد نامزد ۲۴۱۸

 • – آقای جلال مجدم فرزند عبدالزهرا کد نامزد ۲۴۲۱

 • علی مجدم فرزند رضا کد نامزد ۲۴۲۴

 • محمد محب فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۴۲۵

 • آقای محمد محسین پورشریف فرزند کاظم کد نامزد ۲۴۲۶

 • آقای توفیق محسینی فرزند شلش کد نامزد ۲۴۲۷

 • – آقای علی اکبر محقق مشهور به ندارم فرزند محمدهادی کد نامزد ۲۴۲۸

 • – آقای منصور محمدحسینی فرزند علی ضامن کد نامزد ۲۴۲۹

 • – آقای روح اله محمدیان فرزند محمد کد نامزد ۲۴۴۲

 • – آقای شهرام محمدیان فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۲۴۴۵

 • – آقای صالح محمدیان مشهور به سمیر محمدیان فرزند عبدالمهدی کد نامزد ۲۴۴۶

 • – آقای سیاوش محمودی فرزند علی داد کد نامزد ۲۴۴۹

 • – خانم معصومه محمودی فرزند فرهاد کد نامزد ۲۴۵۲

 • – خانم همیرا محمودی قلعه تکی فرزند محمد کد نامزد ۲۴۵۴

 • – آقای مجتبی مختاری چهاربری فرزند حسین کد نامزد ۲۴۵۵

 • – آقای سیدحسین مدیح فرزند سیدانور کد نامزد ۲۴۵۶

 • – آقای آرمان مرادی فرزند خدامنده کد نامزد ۲۴۵۷

 • – آقای اسماعیل مرادی فرزند کیامرز کد نامزد ۲۴۵۸

 • – آقای رحیم مرادی فرزند نصیر کد نامزد ۲۴۵۹

 • – آقای مهران مرادی فرزند محمد کد نامزد ۲۴۶۱

 • – آقای سیدعلی مرعشی فرزند حسین خسرو کد نامزد ۲۴۶۴

 • – آقای عبدالزهرا مرعی مشهور به رستم مرعى فرزند طبشر کد نامزد ۲۴۶۵

 • – آقای صباح مزبان پور فرزند جبار کد نامزد ۲۴۶۷

 • – آقای بهروز مشعشعیان اصل فرزند محمد کد نامزد ۲۴۶۹

 • آقای عبدالحسین مطیری فرزند قاسم کد نامزد ۲۴۷۱

 • آقای محمدمهدی مطیعی مشهور به احسان مطیعى فرزند محمدجواد کد نامزد ۲۴۷۲

 • آقای حمید مظفری فرزند علی کد نامزد ۲۴۷۴

 • خانم آرزو معظم فرزند شمس اله کد نامزد ۲۴۷۵

 • مصطفی معلی مشهور به سید مصطفى معلى فرزند علی کد نامزد ۲۴۷۶

 • دانیال معنائی فرزند سلطان محمد کد نامزد ۲۴۷۷

 • خانم مهناز مکفی فرزند مرتضی کد نامزد ۲۴۷۹

 • آقای مهرداد مکوندی فرزند محمد کد نامزد ۲۴۸۲

 • – آقای محمدحسین ملائی زمانی فرزند حیدرعلی کد نامزد ۲۴۸۵

 • – آقای ناصر ملک آسا فرزند علیرضا کد نامزد ۲۴۸۷

 • – آقای بهنام ممبنی فرزند اسداله کد نامزد ۲۴۸۸

 • – آقای بیژن ممبینی فرزند نوروز کد نامزد ۲۴۹۱

 • – آقای روح اله ممبینی فرزند مندنی کد نامزد ۲۴۹۲

 • – آقای محمد ممبینی مشهور به جان محمد ممبینى فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۴۹۴

 • – آقای محمود ممبینی فرزند عباس کد نامزد ۲۴۹۶

 • – آقای فرزاد منجزی ایستادگی فرزند علی محمد کد نامزد ۲۴۹۷

 • – آقای رضا منجزی زاده مشهور به رضا نامداری فرزند یوسف کد نامزد ۲۴۹۸

 • – آقای عبداله منصوری فرزند مهدی کد نامزد ۲۴۹۹

 • – خانم معصومه منصوری فرزند چراغعلی کد نامزد ۲۵۱۱

 • – آقای سیدناصر مهداوی فرزند سیدجحیل کد نامزد ۲۵۱۲

 • – آقای احمد مهدی پور فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۵۱۴

 • – خانم معصومه مهدی پور فرزند کلبعلی کد نامزد ۲۵۱۵

 • – آقای مهرشاد مهردادیان فرزند مجید کد نامزد ۲۵۱۶

 • – آقای زاهد مهمدی کرتلائی فرزند فتحعلی کد نامزد ۲۵۱۷

 • – آقای علیرضا موچگانی فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۵۱۸

 • – آقای سجاد موسوی فرزند محمد کد نامزد ۲۵۱۹

 • آقای سیداحمد موسوی مشهور به سید احمد یاسری فرزند سیدطعمه کد نامزد ۲۵۲۲

 • آقای سیداحمد موسوی فرزند سیدقیصر کد نامزد ۲۵۲۴

 • آقای سیدجاسم موسوی فرزند سیدحمید کد نامزد ۲۵۲۵

 • آقای سیدسجاد موسوی فرزند سیدرضا کد نامزد ۲۵۲۶

 • سیدعزت اله موسوی فرزند سیدمرتضی کد نامزد ۲۵۲۸

 • سیدلفته موسوی فرزند سیدسعد کد نامزد ۲۵۲۹

 • آقای سیدمحمدجواد موسوی فرزند سیدمحمدکاظم کد نامزد ۲۵۴۲

 • آقای سیدمصطفی موسوی فرزند سیدرضا کد نامزد ۲۵۴۵

 • – آقای سیدمهدی موسوی مشهور به سید مهدی سید حمدان فرزند سیدحمد کد نامزد ۲۵۴۶

 • – آقای سیدمهدی موسوی فرزند سیدزغیر کد نامزد ۲۵۴۷

 • – آقای سیدهلال موسوی فرزند لعیبی کد نامزد ۲۵۴۸

 • – آقای سیدیاسر موسوی فرزند سیددعیسان کد نامزد ۲۵۴۹

 • – خانم سیده لیلا موسویان فرزند سیدسیف اله کد نامزد ۲۵۵۶

 • – آقای سیدبهروز موسوی بهبید فرزند سیدصادق کد نامزد ۲۵۵۷

 • – آقای سیدمحسن موسوی زاده فرزند سیدعلی کد نامزد ۲۵۵۹

 • – آقای سیدامیر مولائی فرزند سیدجابر کد نامزد ۲۵۶۶

 • – خانم فرشته میرآب زاده فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۵۶۹

 • – آقای ابوذر مینائی فرزند حمید کد نامزد ۲۵۷۱

 • – آقای میثم نادری فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۵۷۴

 • – خانم طوبی نامداری فرزند محمد کد نامزد ۲۵۷۵

 • – آقای رئوف نبهانی مشهور به رئوف کعبى فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۲۵۷۷

 • – آقای محمد نجاتی فرزند نعمت کد نامزد ۲۵۸۱

 • – آقای محسن نجفی فرزند فرشید کد نامزد ۲۵۸۵

 • – آقای محمدرفیع نجفی فرزند مندنی کد نامزد ۲۵۸۶

 • – آقای علی نصیری فرزند اکبر کد نامزد ۲۵۸۹

 • – آقای جانعلی نظرپورکلائی مشهور به کوروش نظرپور کلائى فرزند صفقلی کد نامزد ۲۵۹۲

 • آقای شهرام نظری فرزند علی کد نامزد ۲۵۹۴

 • آقای عیسی نعامی فرزند ناصر کد نامزد ۲۵۹۵

 • آقای حمید نواصر فرزند وحید کد نامزد ۲۵۹۶

 • آقای محمد نوذریان فرزند منصور کد نامزد ۲۵۹۸

 • بهنام نوروزپور فرزند ایرج کد نامزد ۲۶۱۱

 • حسین نوری نوروزی فرزند جانعلی کد نامزد ۲۶۱۴

 • خانم خیریه نیسی فرزند شاکر کد نامزد ۲۶۱۵

 • آقای علی نیسی مشهور به على عبدالجلیل فرزند عبدالجلیل کد نامزد ۲۶۱۶

 • – آقای محمدامین نیسی فرزند عباس کد نامزد ۲۶۱۷

 • – آقای حسن نیکخو فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۶۱۹

 • – آقای علی مدد هاشم پور فرزند علیرضا کد نامزد ۲۶۲۲

 • – آقای سیدعباس هاشمی فرزند سیدکریم کد نامزد ۲۶۲۴

 • – آقای سیدمحسن هاشمی فرزند سیدعزیز کد نامزد ۲۶۲۵

 • – آقای سیدشبیب هاشمی زاده مشهور به سید نعیم هاشمى زاده فرزند علی کد نامزد ۲۶۲۷

 • – آقای عبداله هلیڃی فرزند علی کد نامزد ۲۶۲۹

 • – آقای امین هیالی فرزند جنگی کد نامزد ۲۶۴۱

 • – آقای رسول ویسی نژاد فرزند تجلی کد نامزد ۲۶۴۲

 • – آقای سیدمهدی یرافی فرزند سیدهاشم کد نامزد ۲۶۴۵

 • – آقای محمدصادق یزدانی فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۲۶۴۶

 • – آقای محمودرضا یوسفی فرزند عوض کد نامزد ۲۶۴۷

 • – آقای مظفر یوسفی فرزند علی حسین کد نامزد ۲۶۴۸

 • – آقای سیدقنبر یوسفیانی فرزند محمدحسین کد نامزد ۲۶۴۹

۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۱۳ نفر اسـت ، رأی دهـندگان در روز اخذرأی فـقط اسامی

تعداد حداکثر ۱۳ نفـر را می توانند در برگ رأی بنویسند .

۲-هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری اهواز در اجرای ماده ۴۵ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور ازتاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳-شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

۱۶٫۷K