1398/06/01
منشور اخلاقي


منشور اخلاقي سازماني فرمانداري شهرستان اهواز

 

1.                     نظم و آمادگي لازم براي ارائه خدمات به ارباب رجوع :

·         حضور بموقع كاركنان در اداره و رسيدگي به موقع درخواست هاي مردم

·         تلاش در جهت ارتقاء دانش و مهارت شغلي

·         استفاده از پوشش متناسب با هدف و فرهنگ جامعه

·         اختصاص وقت و زمان مناسب جهت شنيدن مطالب ارباب رجوع

·         ارائه اطلاعات صحيح و راهنمايي نمودن ارباب رجوع

·         عدم استعمال دخانيات در محيط اداري

2.              رعايت عدالت و انصاف در ارائه خدمات به ارباب رجوع :

·         خوش رويي و متانت با همكاران و ارباب رجوع

·         ارائه خدمات با رعايت و انصاف و بدون تبعيض (قومي ، جنسي ، خويشاوندي ، مذهبي و )

·         رعايت ضوابط و مقدمات موجود و عدم پذيرش توصيه و هر گونه سفارش

·         رازداري و عدم افشاء اسناد و مدارك محرمانه به افراد غير مجاز

·         ايجاد زمينه ارتباط براي مردم مناطق محروم و دور افتاده با مسولان

·         عدم محروميت مردم از ملاقات حضوري و احقاق مردم ناتوان وضعيت

3.                     استفاده از دستورات خارج چارچوب و مقررات سازماني :

·         اجتناب از دستورات خارج چار چوب و مقررات سازماني

·         رعايت دقيق قوانين و مقررات برور از سلايق و عقايد شخصي

·         اعمال تشويق و تنبيد كاركنان طبق ضوابط و استفاده بهينه از امكانات و اموال سازماني

·         وفاداري و احساس اعتماد بين كاركنان و مردم و داشتن تواضع در برخورد با ارباب رجوع

4.                     ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع :

·         ايجاد زمينه ارتباط مستقيم به ارباب رجوع

·         توجه كامل به صحبت ها و نظرات و خواسته هاي مراجعات

·         رسيدگي لازم و به موقع نسبت به بعضي از خواسته هاي مردم توسط مسئولان مافوق

·         ايجاد ارتباط سريع ، روان ، بي تكلف بين ارباب رجوع و مسئولان و پاسخگويي به نياز آنان

·         ايجاد فضاي مناسب جهت اظهار نظر و اعتماد كاركنان نسبت به يكديگر

·         انجام فعاليت ها ، با توجه به نياز مردم در زمان مشخص و پيش بيني شده

·         انجام وظايف بصورت مؤثر و كار آمد همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقررات سازماني