1398/05/02
ادارات و نهادهاي دولتي شهرستان اهواز

نام اداره/شركت

تلفن دفتر

تلفنخانه

نمابر

 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان اهواز

2925848

 

2925935

مدیریت جهاد كشاورزي اهواز

3352800

3352801

3352801

 اداره منابع طبيعي شهرستان اهواز

3358700

 

3358600

 شبکه  دامپزشكي شهرستان اهواز

3369120-21

 

3369119

مرکز آموزش فني و حرفه اي   شماره یک اهواز

2284053

2272230

2272232

مرکز آموزش فني و حرفه اي شماره دو اهواز

4440542

 

4440564

مرکز آموزش فني و حرفه اي شماره سه (خوارزمي)

3377494

3381713

3377495

مرکز آموزش فني و حرفه اي   شماره 4 (آموزش خواهران)

2280409

2272228-9

2280409

مرکز آموزش فني و حرفه اي شماره 5 (امام هادي)

3393914

 

 

 اداره راه و ترابري شهرستان اهواز

2282238

2282239

2276822

 اداره بهزيستي شهرستان اهواز

3789798

 3789901  3789801 

3789798

اداره  پست شهرستان اهواز

3367294

3332701-3

3366003

 اداره  ثبت احوال شهرستان اهواز

3360260

3335424

3367944

اداره ثبت اسناد واملاک اهواز

3367944

3339122  3334049  3335087

3360098

اداره  آموزش و پرورش ناحيه يك اهواز

3335046

3335051 3332218

3366326

اداره  آموزش و پرورش ناحيه دو اهواز

4440300

4435698   4441081 4442589

4440300   4448605  4441070

 اداره  آموزش و پرورش ناحيه سه اهواز

5521401

5524001-4

5511178

 اداره  آموزش و پرورش ناحيه چهار اهواز

3367590

3363257- 9

3364035

اداره نهضت سواد آموزي اهواز

2250701

 

2250701

 بنياد مسكن انقلاب اسلامي اهواز

3764402

 

3764405

 بنياد شهيد و امور ایثارگران منطقه یک اهواز 

3362111

3362250 3361928

3331148

 بنيادشهید و امور ایثارگران منطقه دو  اهواز

5547820

5543817-19

5543054

 كميته  امداد امام خميني (ره) منطقه يك

3775453

 

3792300

 كميته امداد امام خميني (ره) منطقه دو

2924020  2239545

2923581

2923581

 كميته امداد امام خميني (ره) منطقه سه

3729612

 

3729613

مركز بهداشت غرب اهواز

3780432

3771345

3771345

مركز بهداشت شرق اهواز

2227800

2215633-6

2221212

مدیریت مخابرات اهواز

3362211

 

3363366

 اداره  گاز شهرستان اهواز

3336010

 

3366615

اداره تعاون روستايي اهواز

3925063

3925069

3925072

اداره تعاون اهواز

3368361-2

 

3368361

اداره مسكن و شهرسازي شهرستان اهواز

3332346-8

 

3332290

اداره  آبفای روستايي شهرستان  اهواز

3337757

3336755

3331277

نهاد کتابخانه های عمومی اهواز

3731181

3365244

3731180

نمايندگي اداره اوقاف و امور خيريه اهواز

2232425

 

2202577

اداره محيط زيست اهواز

 

 

 3737367

نمايندگي نوسازي مدارس اهواز

3353575

 

 

مديريت هلال احمر اهواز

3332407

3334081-5

3332407

شركت توزيع نيروي برق اهواز

3382870-1

3382863-7

3382871

شركت آبفای اهواز

3383983

3386658

3386687  3389608

پخش فراورده هاي نفتي - ناحيه مركزي اهواز

2264664

 

2264663

شهرداری اهواز

3332089

3335076 - 9

3332278

شهرداری منطقه يك اهواز

5511198

5511194,6

5511197

شهرداری منطقه دو اهواز

3775880

3777074,6

3783408

شهرداری منطقه سه اهواز

4486132

4486127-8

4486131

شهرداری منطقه چهار اهواز

3737028

 

3737011

شهرداری منطقه پنج اهواز

5551120

5550570

5555452  5551119

شهرداری منطقه شش اهواز

3397202

3399555,6

3397203

شهرداری منطقه هفت اهواز

2256391

2256394-5

2256392

شهرداری  منطقه هشت اهواز

2288888

2273371

2281560

دانشگاه شهيد چمران اهواز

3332041  3367506

3330010 - 19

3332044

 دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

3339092

3367543 - 50

3335200

 دانشگاه  پيام نور اهواز

3329960

  3329962-8

3329961