1398/06/01
شرايط اقليمي
وضعیت آب وهوایی

 

هوای شهرستان اهواز خشک وگرمسیری است  تابستانهای گرم و طولانی و زمستانهای معتدل و کوتاه دارد . متوسط درجه حرارت در دوره گرما که از اردیبهشت ماه آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه دارد حدود 31/2 درجه سانتیگراد و حداکثر آن گاهی به بیش از 50 درجه سانتیگراد نیز می رسد . در طول زمستان متوسط درجه حرارت 14/9درجه سانتیگراد و حداقل آن بندرت ممکن است به زیرصفر برسد . متوسط بارندگی سالیانه در این شهرستان حدود 266 میلیمتر و دوره بارندگی معمولا بین مهر تا اردیبهشت ماه است . 

در سالهای اخیر تغییرات جریانهای هوایی بویژه در مواقع خشکسالی موجب بروز طوفان و گرد و غبار در این شهرستان شده است که عمدتا برخاسته از کشورهای همسایه نظیر عربستان و عراق است .