1398/05/29
جغرافيا و جمعيت

جايگاه جغرافيايي و جمعيتي شهرستان اهواز

 

     استان خوزستان درجنوب غربي ايران اسلامي و درجايگاهي استراژيك واقع شده است كه از غرب با كشور عراق از شمال با استان ايلام از شرق با استانهاي  چهار محل و بختياري و كهگيلويه و بوير احمد و از جنوب با آبهاي خليج هميشگي فارس هم مرز است .

    شهرستان اهواز مركز استان خوزستان و بزرگترين شهرستان استان خوزستان است و فاصله آن با دورترين شهر خوزستان درشمال شرق 276 كيلومتر (ايذه) و نزديكترين آن 30 كيلومتر (حميديه درغرب اهواز) است . ارتفاع اين شهرستان از سطح دريا 12 متر است .

 

موقعيت طول و عرض جغرافيايي اهواز

 

عرض جغرافيايي شمالي

حداقل

حداكثر

دقيقه

درجه

دقيقه

درجه

54

30

7

31

 

طول جغرافيايي شرقي

حداقل

حداكثر

دقيقه

درجه

دقيقه

درجه

2

48

41

48

 

 شهرستان اهواز بزرگترين شهرستان استان از نظر وسعت است و همچنين اين شهرستان با جمعيت 1202912 نفر 5/26 درصد  از جمعيت استان خوزستان را به خود اختصاص داده است .

   

جمعيت اهواز به تفكيك نقاط شهري و روستايي

جمعيت شهرستان

نفر

درصد از جمعيت شهرستان

درصد از كل جمعيت استان

1202912

-

54/26 %

ساكن در نقاط شهري

1098251

29/91 %

23/24 %

ساكن در نقاط روستايي

104661

70/8 %

31/2 %

 

 

 

 

  جدول جمعيت شهرها

 

شهرستان اهواز

شهر اهواز

شهر الهایی

جمعيت ( نفر )

1202912

1091982

6269